National kvælstofmodel

GEUS og Aarhus Universitet har udviklet en national kvælstofmodel, der kan beregne kvælstoffets transport, omsætning og tilbageholdelse (ofte kaldet retention) fra rodzone til kyst. Med den udviklede model er der for første gang etableret et nationalt modelværktøj til en samlet beskrivelse af kvælstoftransport og -omsætning fra dyrkningsfladen gennem undergrunden til kysten.

Etablering af den nationale kvælstofmodel

Den nationale kvælstofmodel er etableret som en landsdækkende model, der på en differentieret skala anvendes til:

  • Belastnings- og scenarieberegninger for kvælstoftransport og -omsætning
  • Udvikling af retentionskort opgjort for grundvand, overfladevand og samlet retention fra rodzonen til kysten
  • Udvikling af magasinbelastningsopgørelser og grundvandsrelaterede indsatsopgørelser

Kvælstofmodellen blev etableret ved kobling af eksisterende og nyudviklede delmodeller, der beskriver transport og omsætning af kvælstof i hhv. rodzonen, grundvandet og overfladevandet. Det er disse tre modeller:

  1. NLES4, der er en empirisk baseret model til beregning af årlig N‐udvaskning fra rodzonen for dyrkede arealer
  2. DK‐modellen, der er den Nationale Vandressourcemodel, som beskriver vandstrømninger og kvælstofomsætning i grundvandszonen
  3. Overfladevandsmodeller, der er statistiske modeller til beregning af kvælstofretentionen i hhv. vandløb, søer og etablerede vådområder.

Koblingen af de enkelte delmodeller er foretaget, så disse med begrænset indsats kan udskiftes ved fremtidig opdatering af de eksisterende modeller eller udvikling af nye.

Lars Troldborg

Specialkonsulent
Hydrologi
Telefon91333622

Modellen

Der er ikke offentlig afgang til modellen. Kontakt os for nærmere information og dialog.