Grundvandsovervågning

Den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO), er en del af Miljøstyrelsens Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). GEUS deltager i overvågningen, gennem GEUS’ rolle som fagdatacenter for grundvand og boringer, hvilket betyder, at vi leverer overvågningsfaglig rådgivning samt udarbejder og vedligeholder tekniske anvisninger for det praktiske arbejde. Derudover udarbejder vi en årlig statusrapport.

De nationale overvågningsprogrammer blev iværksat som en konsekvens af vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987, og havde to hovedformål: For det første, at gennemføre effektmålinger af Vandmiljøplanerne og de generelle landbrugsreguleringer i forhold til vandmiljøets belastning med kvælstof og fosfor. For det andet var der, specielt for grundvands-overvågningen, det formål generelt at følge udviklingen i grundvandsressourcens kvalitet og størrelse, for også i fremtiden at kunne sikre Danmarks befolkning drikkevand af god kvalitet.

Grundvandsovervågningen har samlet set til formål at:

  • Levere data, der beskriver status og udvikling med hensyn til både grundvandets kvalitet og mængder.
  • Levere data, der beskriver den kemiske status og udvikling for grundvandsforekomster, som anses for at være truet af forurenende stoffer
  • Levere data, der beskriver hvordan indvinding og afstrømning påvirker grundvandsstanden i grundvandsforekomster, hvor der er risiko for ikke at opfylde vandrammedirektivets mål om, at der skal være ”nok” grundvand (god kvantitativ tilstand).
  • Levere data, der skal bidrage til at vurdere og om muligt dokumentere om forskellige typer national miljøregulering har den ønskede effekt på grundvandets kvalitet og mængde
  • Bidrage med data til udvikling af modeller - bl.a. til brug for arbejdet med vandområdeplaner
  • Bidrage med data, som belyser, om der er risiko for, at grundvandet forurenes af stoffer, der ikke tidligere er undersøgt for i grundvandet.

Overvågningsaktiviteter

GRUMO-programmet overvåger grundvandets kvalitet gennem mere end 1000 overvågningsboringer (GRUMO-boringer), hvor der indsamles vandprøver, som undersøges for en lang række stoffer såsom nitrat, pesticider, klorid, arsen og organiske forureningskomponenter. 

Ud over overvågningen i GRUMO-boringer, overvåges grundvandet også af vandværkerne. Kvaliteten overvåges i de enkelte indvindingsboringer med jævne mellemrum (normalt 3-5 år), den såkaldte boringskontrol.

Grundvandets kvantitet overvåges gennem både pejlinger i GRUMO-boringerne og gennem det Nationale pejleprogram, hvor grundvandsstanden måles flere gange dagligt i ca. 150 boringer. Derudover skal vandværker, markvandere og andre enkeltindvindere indberette de årlige oppumpede vandmængder til den fællesoffentlige database Jupiter.

GRUMO-rapporter og notater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Grundvandsovervågningen, GRUMO, har GEUS udarbejdet tekniske anvisninger for det praktiske arbejde i felten. Formålet med en teknisk anvisning er at opstille entydige anvisninger for gennemførsel af feltarbejdet, herunder etablering af boringer, tilsyn med stationsnettet, prøvetagning, feltanalyser og pejling. Hermed sikres kvaliteten og ensartetheden af det udførte arbejde. De tekniske anvisninger revideres efter behov.

UK version:

UK version:

 

Foreløbig teknisk anvisning på etablering af boringer (fra 2003) (pdf)

Grundvandsboringer, Århus Amt 1991 (pdf)

I forbindelse med Grundvandsovervågningen, GRUMO, har Miljøstyrelsen og GEUS udarbejdet data-tekniske anvisninger for datahåndteringen. Formålet med en data-teknisk anvisning er at opstille entydige anvisninger for arbejdet med kvalitetssikring af de indsamlede data og dataflow fra felt til database. Hermed sikres kvaliteten og ensartetheden af det udførte arbejde. De data-tekniske anvisninger revideres efter behov.

Kemidata – grundvand

Håndtering og kvalitetssikring af kemidata ved indlæggelse i Jupiter (pdf)

Pejledata

Håndtering og kvalitetssikring af pejledata ved indlæggelse og redigering i Jupiter (pdf)

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Telefon20555260
Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi
Telefon51728202