Ny forskning viser, at klimaforandringerne vil sætte gang i landskreddene i Danmark

03-06-2024

Klimaforandringer påvirker udviklingen i skredaktivitet i Danmark, viser nyt studie af tre skred i Vejle.

Skråfoto af området med to områder markeret. Ved det ene område, står der: 'Svinget Landslide', og ved det andet står der: 'Mørkholt Landslide'.
Skråfoto af området (SDFI) med påtegning (Kristian Svennevig, GEUS).

Et nyt studie viser, at skredaktivitet i Vejle kan øges som følge af klimaforandringer. Forskere har for første gang brugt offentligt tilgængelige data til at vurdere, hvordan klimaforandringer kan påvirke skredbevægelsen i danske landskred. Studiet viser, at skreddene er følsomme over for klimavariationer, og at vi må forvente en stigende skredaktivitet i fremtiden.

Der har længe været en klar forventning blandt forskere om, at klimaforandringerne, og særligt et vådere klima, har en accelererende effekt på landskred. Det vil sige, at skreddene vil bevæge sig mere og oftere. Men det er ikke tidligere blevet videnskabeligt bevist i Danmark. Nu er det første studie om klimaforandringernes effekt på landskred i Danmark udgivet, og konklusionen er entydig:

”Vi ser tydeligt, at der er meget lidt eller ingen bevægelse i skreddene i relativt tørre vintre, når grundvandet står lavt. På samme måde ser vi, at våde vintre, hvor grundvandet står højt, giver mere aktivitet i skreddene,” siger Kristian Svennevig, seniorforsker ved GEUS og førsteforfatter på artiklen, der er udgivet i tidsskriftet Natural Hazards and Earth System Sciences.

Offentlige data viser udvikling i skred

I forskningsartiklen ’Assessing the impact of climate change on landslides near Vejle, Denmark, using public data’ præsenterer fire forskere fra GEUS en arbejdsgang, der anvender offentligt tilgængelige data i en vurdering af, hvordan variationer i nedbør og grundvandsstanden påvirker de dynamikker, der så at sige sætter skred i skred.

Forskerne har udvalgt tre store langsomme landskred øst for Vejle og har analyseret dem ved hjælp af frit tilgængelige data.

”Studiet er et eksempel på, at frit tilgængelige data af høj kvalitet rummer store potentialer, og det var ikke muligt uden frie højkvalitets højde-, klima- og grundvandsmodeller samt satellitdata. Vi kan kun udtale os så robust, som vi gør i studiet, fordi datakvaliteten er i top,” siger Kristian Svennevig, seniorforsker ved GEUS.

Forfatterne har blandt andet kigget på grundvandsstanden med udgangspunkt i DK-HIP-modellen (Danish Hydrology Information and Prognosis system), der er blevet anvendt til at simulere vandspejlets dybde både tilbage i tiden og ud i fremtiden.

Dataene for perioden 2015-2019, som studiet beskæftiger sig med, viser, at skreddene har en bevægelse på op til 8 cm om året i våde vintre, når grundvandsstanden står ca. en halv meter højere, end den plejer. I tørre vintre, hvor grundvandsstanden ikke står så højt, er der til gengæld ingen eller meget lille skredbevægelse.

Fremtidens vådere klima vil føre til mere skredaktivitet

Det kan tænkes, at husejere, byplanlæggere og beslutningstagere gerne vil have et indblik i, om de kan forvente øget grundvandsstand og dermed øget skredaktivitet i et område med aktive skred, såsom områderne ved Vejle. Det indblik kan man opnå ved for eksempel at tage udgangspunkt i de scenarier for fremskrivning af udvikling af klimaet, som FN’s Klimapanel (IPCC) udarbejder. Forskerne bag studiet har for eksempel kigget på scenariet kendt som RCP8.5 (Representative Concentration Pathway). Med det som udgangspunkt vil der om vinteren være en stigning i grundvandsstanden i området ved Vejle på op til 0,7 meter inden år 2100. Det vil føre til mere bevægelse i skreddene. Men selv i mere positive scenarier for klimaets udvikling, som for eksempel det såkaldte RCP4.5, forventes der øget skredaktivitet.

”Med udgangspunkt i dataene vurderer vi, at man kan forvente endnu mere bevægelse i skreddene i fremtiden, da tærskelværdier i grundvandsstanden kan blive overskredet oftere. Når klimaet bliver vådere, bevæger skreddene sig mere. Vi havde det på fornemmelsen, før vi gik i gang med studiet, men det nye er, at vi kan sige det med så stor sikkerhed nu,” siger Kristian Svennevig, seniorforsker ved GEUS.

Måske er du også interesseret i...

Nyhed

Højt grundvand kan føre til oversvømmelser i april

5. april 2024.

Grundvandsstanden er usædvanligt høj for årstiden, viser GEUS' modelberegninger.

Nyhed

Ny rapport om jordskredsaktivitet og scenarier for skredudvikling ved Nordic Waste i Randers Kommune

20. februar 2024.

Miljøstyrelsen har anmodet GEUS om at vurdere den aktuelle skredaktivitet og mulige fremtidige udvikling af jordskreddet ved Nordic Waste i Randers Kommune.

Forskningsartiklen

Assessing the impact of climate change on landslides near Vejle, Denmark, using public data.
Af Kristian Svennevig, Julian Koch, Marie Keiding og Gregor Luetzenburg.
Udgivet i Natural Hazards and Earth System Sciences, 3. juni 2024.

Kristian Svennevig
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation