Højt grundvand kan føre til oversvømmelser i april

05-04-2024

Grundvandsstanden er usædvanligt høj for årstiden, viser GEUS' modelberegninger.

Raphael Schneider
Raphael Schneider med Den Nationale Hydrologiske Model på skærmen. (Foto: Anne Ringgaard)

Grundvandet står højere i den danske undergrund, end det plejer i april. Det viser modelberegninger fra GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Den høje grundvandsstand, som kan give lokale oversvømmelser, skyldes ikke kun, at det har regnet usædvanligt meget i starten af april 2024.

”Det er en kulmination på rekordmeget nedbør sidste år og i løbet af vinteren,” forklarer Raphael Schneider, der er forsker i GEUS' hydrologiske afdeling.

”Vores modelberegninger viser, at det øverste grundvand står særligt højt i dele af Jylland og på Fyn samt i Vestsjælland. I de resterende dele af landet er grundvandsstanden lidt forhøjet eller normal,” fortsætter han.

 

Grundvandet som et akkumuleret vandbassin

Tilstanden er usædvanlig for årstiden:

Normalt topper det øverste grundvandsspejl i udgangen af vinteren, fortæller Raphael Schneider. Det øverste grundvandsspejl er det vand, som ligger i overfladen af undergrunden.

I forårsmånederne begynder grundvandsspejlet typisk at falde. Det skyldes, at vandet fordamper, blandt andet når det optages af planter og træer. Desuden er der typisk mindre nedbør i det danske forår end i vintermånederne.

”Man kan forestille sig grundvandet som et akkumuleret vandbassin, der bliver fyldt op i løbet af vinteren,” siger Raphael Schneider.

Grundvandspejlet toppede i vinters

I marts 2024 var det ret tørt i Danmark, og det øverste grundvand begyndte at synke. Men nu stiger det igen på grund af de seneste regnfulde dage.

”Det er dog stadig på et lavere niveau end i vinters, hvor det stedvist stod rekordhøjt,” siger Raphael Schneider.

Især i lavtliggende områder kan den høje grundvandsstand føre til lokale oversvømmelser, for i nogle vandløb – blandt andet Odense Å og dele af Gudenåen – er vandføringen i øjeblikket ekstremt højt sammenlignet med referenceperioden 1990-2019.

Vandføring angiver, hvor meget vand, der løber igennem et vandløb. Jo større vandføring, desto højere er vandstanden typisk.

 

 

Følg selv grundvandsstanden

Heldigvis forventer Raphael Schneider, at der er bedring i sigte: Normalt falder det øverste grundvandsspejl i de kommende forårs- og sommermåneder, hvor det bliver varmere, så vandet fordamper. Desuden er foråret normalt den tørreste årstid.

”Oversvømmelser i løbet af sommeren skyldes oftest skybrud og er i mindre grad forbundet med en høj grundvandsstand,” forklarer Raphael Schneider.

Når grundvandet står højt, som det gør i øjeblikket, kan vandet ikke infiltrere jorden, da alle hulrum allerede er fulde af vand. Der er altså ingen bufferkapacitet i jorden, så vandet bliver på overfladen.

Vandløb risikerer derfor at løbe over, og overskydende vand samler sig i lavtliggende områder som lavninger, i ådale og i voksende vandhuller.

GEUS bidrager til at ruste Danmark til at håndtere det stigende grundvand ved at overvåge grundvandsniveauerne. 

GEUS’ hydrologiske indeks er modelberegninger for, hvor meget det øverste grundvand og andre dele af vandets kredsløb afviger fra normaltilstanden for sæsonen. Du kan finde indekset på dennationalehyrdologiskemodel.dk

Fakta om grundvand

Grundvandsstanden er vandstanden nede i jorden – under grundvandsstanden er alle de små mellemrum mellem jordpartiklerne fulde af vand, over grundvandsstanden er det kun nogle. Grundvandet starter altså der, hvor man kan sige, at jorden er ’mættet’ med vand.

Nogle steder ligger den skillelinje mange meter (20-30 meter) nede i jorden. Så siger man, at grundvandet ligger dybt. Andre steder ligger den måske kun lige under jordoverfladen. Så siger man, at grundvandet står højt. Står grundvandsstanden lige ved overfladen, kan det defineres som en sump.

Grundvandsstanden kan også godt komme op over terræn, så er der tale om ’stående vand’ eller ’blankt vand’. Altså en oversvømmelse eller en sø, afhængig af om det er midlertidigt eller mere permanent.
Højden af Danmarks grundvand varierer hen over et år og følger en cyklus, der bl.a. er styret af mængden af nedbør samt fordampningen, primært fra planter der gror, som er størst i sommerhalvåret.

Da fordampningen er lav i vinterhalvåret er det typisk på kanten af vintermånederne og i den spæde start af foråret, at grundvandet topper i Danmark, hvorefter grundvandshøjden dykker til et minimum i sommerperioden som følge af en øget fordampning for langsomt at fylde op igen hen over efteråret og vinteren

Raphael J. M. Schneider
Forsker
Hydrologi
Anne Ringgaard
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333459