Positiv international evaluering af GEUS’ forskning i vandressourcer

28-08-2023

Bestyrelsen glæder sig over den videnskabelige evaluering af GEUS’ arbejde med grundvand og vandressourcer, som et internationalt panel har gennemført som en del af de faste forskningsevalueringer.

I foråret 2023 blev GEUS forskning i vandressourcer vurderet af et internationalt evalueringspanel. Dette er en del af opfyldelsen af bekendtgørelseskravene om, at GEUS’ forskningsområder løbende evalueres af et uafhængigt evalueringspanel.

Den endelige evalueringsrapport fra panelet er blevet forelagt GEUS’ bestyrelse, og formand Minik Rosing glæder sig over panelets konklusioner:

”Bestyrelsen er meget tilfreds med den generelt meget positive vurdering af GEUS’ forskning på området, som beskrives som internationalt anerkendt og på højeste niveau. Med det store fokus på klimaforandringers effekt, også på vandkredsløbet, finder jeg det af stor betydning, at vi har en stærk og anerkendt forskningsinstitution på området.”

Ros til DK-modellen

Panelet fremhæver bl.a. Den Nationale Hydrologiske Model (også kaldet DK-modellen), som ligger til grund for meget af GEUS’ arbejde med bl.a. klimatilpasning, oversvømmelsesvarsling og udtagning af lavbundsjorder til vådområder. Panelet skriver følgende om DK-modellen i rapporten:

Within the hydrological and hydrogeological modelling theme, GEUS manages to combine their advisory work with high-level research. The developed models serve society but are also the base of high-level publications in top journals in the field (e.g., JoH, HP, HESS, WRR, etc.). The model is also the basis for strong collaboration between GEUS researchers from different disciplines and groups.

Herudover kommer panelet med en række anbefalinger for udnyttelsen og udviklingen af vandområdet – herunder også DR-modellen - som ifølge Flemming Larsen, direktør for GEUS, vil udgøre et vigtigt fokus i GEUS’ videre arbejde med grundvand og vandressourcer.

”Den gennemførte evaluering af vandressourceområdet i GEUS, uddeler mange velfortjente roser til vores dygtige forskere, og fremhæver institutionens høje forskningsniveau, målt med en international skala, samt de gode arbejdsbetingelser som tilbydes vores forskere i GEUS. Dette er vi i direktionen selvfølgelig meget tilfredse med. Evalueringspanelet kommer også med konstruktive forslag til videreudvikling af vandområdet i GEUS, og flere af disse vil blive indarbejder i GEUS Strategi 2024-2027, som er under udarbejdelse,” udtaler Flemming Larsen.

Forskning i vandkvalitet

Evalueringspanelet har også rosende ord om GEUS’ arbejde med grundvandskvalitet, som både omfatter overvågningsprogrammer og forskning i årsager til uønsket vandkvalitet i grundvandszonen.

Panelet skriver bl.a. følgende:

The research output and the presentations of ongoing work demonstrate a very high scientific quality and the drive to keep up with current scientific developments (…). The contributions in the groundwater quality theme are strongly process oriented, but their collaborative approach takes advantage of the exceptional data collection and availability at GEUS and its modelling capabilities in order to solve groundwater quality problems. The quality of the scientific work in this area is evidenced by a good publication activity in high-impact journals.

GEUS’ arbejde med vandkvalitet kommer bl.a. til udtryk gennem deltagelse i den landsdækkende grundvandsovervågning (GRUMO) samt i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP).