Store Blis

Store Blis til top billede

Store Blis nærmest vokser ud af søbrinken på Arresøs sydkyst. På stenen kan du sidde med benene daskende og se ud over Danmarks største sø. Og der er god plads til både termokande og madpakke, en ven eller veninde på den flade overside.
Stenen blev ifølge overleveringen kastet efter Lille Lyngby Kirke, der ligeledes ligger med udsigt over Arresøhavet. Eller tabt af den trold, der gravede Arresøen ud.
Store Blis består af flot rød granit. Den havde en mindre navnebror ved Tulstrup – blot kaldet Blis, som blev hugget til brosten i 1800-tallet.

Geologi

Store Blis består af rød mellemkornet granit, med kalifeldspat som dominerende og farvegivende mineral. Et bud på procentvis fordeling kunne være:

  • Rød kalifeldspat 60%
  • Hvidgul plagioklas 20%
  • Lys grå kvarts 20%

Der er tilsyneladende ikke andre mineraler. Forvitringsgruber antyder dog tilstedeværelse af mørke mineraler.

Den overvejende andel af rød feldspat peger på Småland som stedet, hvor indlandsisen plukkede Store Blis op og bragte den til Sjælland.

Store Blis og udsigt over vandet
Foto: Henrik J. Granat

Sagn

Ifølge sagnet er Store Blis kastet efter kirken af en slem trold i Annisse. Men han ramte ikke. Det må være sognets kirke i Lille Lyngby tæt ved søbredden, trolden var efter, og i så fald har han kastet over Arresøen. Meget gamle folk siger, at den vender sig, når den lugter nybagt brød. Feriebørn på egnen skulle efter sigende have medbragt nybagt brød for at afprøve historiens rigtighed.

En lidt længere historie gengives i fredningsteksten på kulturarvsstyrelsens hjemmeside Fund og Fortidsminder, dog uden reference. Historien går sådan, at ...

En trold fyldte sin sæk, og Arresø blev til. Han passede ikke på, at der ikke kom sten med, da han fyldte sækken. En stor sten i sækkens bund rev den itu og faldt ned ved Lille Lyngby og kaldes Blis.

Store Blis
Foto: Henrik J. Granat

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: Skan-kristallin.de. Schweden, Magmatite, Småland-Granitoide

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 73.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschriebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Stein nr. 73.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 50.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 173 sider + kort. side 47-48.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i Folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 122.

Udforsk stenen

Læs mere om Store Blis

Blis og Store Blis lå begge i Strø Herred. Om Blis fortælles, at den lå på Gården Egerods mark lidt nord for Tulstrup østpå i herredet. Blis var af rødplettet granit og Schmidt (1932) mener, at navnet måske kommer deraf; ”deraf vel Navnet Blis” som han skriver i bogen 'Kæmpesten i Folkeoverleveringen'.

Store Blis ved Arresøen er ligeledes af rød granit. Hvis Schmidt har ret i sin antagelse, bærer Store Blis sit navn på grund af ligheden med Blis og egnsfælleskabet. Man har haft brug for at kunne skelne Strø Herreds to røde granitkæmper.

I øvrigt var Blis på Egerods mark stor (12-13 fod lang og 6-7 fod bred og høj) men knap så stor som Store Blis. Blis blev hugget til brosten i 1876-77.

Nu til dags bruges ordet blis mest i betydningen lys plet eller stribe foran på et dyrs hoved eller bryst. Du kan givetvis finde heste med blis i panden i hesterige Nordsjælland, og blishøns beboer Arresøens vande.

Store Blis har et trekantet omrids set ovenfra. Oversiden er jævn og hælder en smule væk fra søsiden. Fronten ud mod søen er stejl og næsten lodret.

I vandrette mål over ryggen måler største længde 3,8 m. Bredden målt vinkelret herpå er 2,5 m. Højden ud mod søen er 1,9 m. Højde væk fra søen er 0,6 m. Den måler 10 m i omkreds. Vægt og volumen anslås til 25 tons og 10 kubikmeter.

Ifølge Fund og fortidsminder blev stenen fredet i 1937 eller senere. 

Besøg stenen

Byskilt og vej til Store Blis

Store Blis ligger ved Arresøs sydlige bred godt en halv kilometer sydvest for Lille Lyngby og knap halvanden kilometer nord for Store Lyngby. Amtsvejen rute 16 løber syd for Arresø mellem Tulstrup og Frederiksværk. Lille Lyngbyvej drejer mod nord umiddelbart øst for Store Lyngby. Efter en kilometer stikker en grusvej mod vest ved nr. 9. Herfra må du gå ned over mark og eng til den kratbevoksede søbred, der gemmer kæmpestenen. Men husk først at spørge om lov hos ejere i Lille Lyngbyvej nummer 9.

Store Blis ligger på privat ejendom hørende til adressen Lille Lyngbyvej 9. På markerne mellem offentlig vej og stenen går springheste. Du skal spørge og have lov af ejendommes ejer, før du kan begive dig over græsarealerne og ned til søbredden, hvor stenen ligger.

Læs mere om adgangsregler i det åbne land her.