Janum Bikjøt

Foto: Henrik J. Granat

Der er lidt lurende krokodille i sumpen over Janum Bikjøt. Urskovsstemningen fremmes af krat med ask, løn og eg. Tæt nåleskov sørger for skygge. Grønt mos dækker det meste af stenen, der ligger lang i en lavning med vand. Bare pletter afslører alligevel en grovkornet gnejs med sorte striber og knuder.
De lidt dystre omgivelser står i kontrast til dens fætter på bakken: Janum Kjøt står frit med udsigt, lys og luft omkring. Nogle mener, at de to kæmpesten stammer fra samme blok. Se dem begge og vurder selv!

Geologi

Det meste af Janum Bikjøt ligger under vand. Og af det, der ligger over, dækkes det meste af grøn mos. Det er alligevel muligt at finde huller igennem til en lys grå bjergart med sorte striber og knuder. Hovedparten af bjergarten består af næsten hvid feldspat og lys grå kvarts. Kornstørrelsen spænder fra 2 til 5 mm. Bjergarten er dermed mellemkornet. Enkelte af kvartskornene har en himmelblå tone. Kornene ligger skarpkantede med plane krystalflader, der støder op til hinanden, i modsætning til de fleste granittyper, hvor mineralerne væver ind i hinanden som puslespilsbrikker. En sådan sprød struktur ser man også hos Troldestenen Bodilsker på Bornholm, der består af Svaneke Granit. 

Hist og her i det hvide ser man sorte foldede striber og knolde. De består hovedsagelig af det sorte glimmermineral biotit. Men lidt usædvanligt er det også muligt at finde lys glimmer, der kaldes muskovit.

At Janum Bikjøt er en gnejs, afsløres tydeligst på stenens 'forside' – altså den side, der vender mod stien. Lige over vandkanten, hvor mosset ikke rigtig har fat, anes gnejsens kendetegn i form af en vandret stribning eller foliation, som det også kaldes. Bjergarten minder om storebrors oppe på bakken, idet dele af Janum Kjøt også består af stribet og sliret gnejs med biotit. Janum Kjøt betegnes dog som mellem- til grovkornet, så mineralkornene er der større end 5 mm.

De to sten bør undersøges nærmere, i sammenhæng og helst samme dag, før vi kan bekræfte eller afkræfte en hypotese om, at de spaltede og deltes fra en og samme blok.

Indlandsisen over Nordjylland kom fra nordøst på sin vej mod Hovedstilstandslinjen, hvortil den nåede for 23.000-21.000 år siden. Den medbragte mange ledeblokke fra Mellem- og Sydsverige. Da gnejs er en meget udbredt bjergart i Sverige, kommer vi det nok ikke nærmere end, at Janum Bikjøt og Janum Kjøt er fra Sverige et sted.

Fra 1964

Janum Bikjøt fotograferet i 1961. Billedet er bragt i Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening 1964. Fotograf antagelig Bruno Thomsen.

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Jammerbugt Kommune: Velkommen til Janum Kjøt og Lundhøje. Infotavle opstillet ved P-plads ved indgang til Lundhøje fra Janumvej og infotavle tæt ved Janum Kjøt.

Jammerbugt Kommune: Velkommen til Egebjerg og Janum Kjøt. Infotavle opstillet ved P-plads ved indgang til Egebjerg fra Bonderupvej.

Jammerbugt Kommune: Janum Kjøt. Infotavle opstillet ved Janum Kjøt.

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 272 sider plus kort. Side 167.

Nørrelykke-Christensen, C.: Vendsyssel Tidende 24.7.1966

Thomsen, B. (1964): Janumkjøt. Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, Bind 15, Hæfte 3, side 368-371

Udforsk stenen

Læs mere om Janum Bikjøt

Der er lidt lurende krokodille i sumpen over Janum Bikjøt.

Foto: Henrik J. Granat

Janum Bikjøt blev forsøgt frigravet i 1939, men man nåede aldrig bunden af stenen, for hullet blev ved at løbe fuld af vand. Så højden kendes ikke. Længde og bredde blev dog dengang bestemt til 6,55 x 3,55 m.

I 2020 ligger Janum Bikjøt stadig i en vandfyldt lavning. Udgravningen omkring den er skredet til, og der er vokset skov og krat op omkring. I dag kan du kun se det øverste, der i vandrette mål måler 4,7 m lang x 2,4 m bred over ryggen. Bikjøtten stikker knap en meter op over bunden af udgravningen omkring.

Mindre end 100 m mod nordøst oppe på bakken ligger Janum Kjøt. Janum Bikjøt har fået sit navn på et tidspunkt, hvor man mente, at de to kæmpesten muligvis oprindelig var spaltet fra samme større blok.

Kjøt kommer rimeligvis af ordet kyt, der betyder 'lille høj af sammenblæst flyvesand'.

I udskrift af Overfredningsnævnets kendelsesprotokol fra 23. januar år 1967 fremgår det ”at istidsvandreblokken 'Janum Kjøt' er fredet ved nævnets kendelse af 14. oktober 1932 og nu ejes af Dansk geologisk forening, samt at 'Janum bikjøt' er fredet ved nævnets kendelse af l. april 1939”.

Af sidstnævnte kendelse fremgår desuden, at den ”store jordfaste Sten [Bi-kjøtten] skal bevares urørt og uskadt, saaledes at der ikke paa eller ved den foretaget noget, hvorved den udsættes for Sprængning eller anden Skade. I en Omkreds af 5 m Bredde fra Stenen maa Jorden ikke pløjes eller graves, men skal ligge urørt som græsbeklædt eller gruslagt”.

Og endvidere: ”I Erstatning for Fredningen betaler Statskassen med Halvdelen og Hjørring Amtsfond med Halvdelen til Ejeren af ovennævnte Matr. Nr., Gaardejer Sigurd Røge, Møllegaarden, Janum, 150 Kr.”

Læs mere om Det fredelige Danmarkskort.

Læs mere på Fund og fortidsminder.

Besøg stenen

Janum Bikjøt ligger i Øster Hanherred mellem Fjerritslev, Brovst og Tranum. Kæmpestenen ligger ved en afstikker fra en gulmarkeret grusvej og trampesti mellem fredede Lundhøje og statsejede Egebjerg.

Der er P-plads nordfor ved Janumvej og sydvestfor ved Bonderupvej.

Ved Janumvej findes shelter til overnatning, borde-bænke-sæt og infotavle om stedets natur. Fra Janumvej er der en 700 meters gå- eller cykeltur til Janum Bikjøt.

Ved Bonderupvej findes blot infotavle om Egebjerg-fredningen, herunder stedets to kæmpesten Janum Kjøt og Janum Bikjøt, samt kort med turforslag, udsigtspunkter og seværdigheder. Fra Bonderupvej er der en 1000 meters temmelig kuperet gåtur til Janum Bikjøt.

Janum Kjøt og Janum Bikjøt ligger mindre end hundrede meter imellem. Det er oplagt at besøge begge kæmpesten på samme tur.

I fredede Lundhøje og statsejede Egebjerg er der fri adgang til fods og på cykel.

Laver og mosser

På Janum Bikjøt gror grøn mos og græs.