GEUS får penge til at gøre gift til en ressource og igangsætte nye klimaprojekter i Arktis

28-06-2023

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget samlet mere end 13 mio. kr. til fire nye forskningsprojekter i GEUS.

Forskere sætter måleudstyr op ved Lake Russel i Grønland.
Forskere sætter måleudstyr op ved Lake Russel i Grønland. (Kristian Kjellerup Kjeldsen, GEUS)

De mere end 13 mio. kr. er fordelt på fire forskellige projekter til forskere i hhv. GEUS' Afdeling for Glaciologi og Klima og Afdeling for Geokemi. De enkelte projekter er:  

Is-dæmmede søers kobling til den dæmmede is

Kristian Kjellerup Kjeldsen, seniorforsker, har modtaget 2.879.982 kr. fra Danmarks Frie Forskningsråd til projektet ’Linking ice-dammed lake drainage events and ice flow - implications and impact on the surroundings’.

I projektet er der fokus på is-dæmmede søer og deres kobling til den dæmmede is. Søerne kan tømmes hurtigt inden for få timer eller dage, afhængigt af søens størrelse, med betragtelig påvirkning nedstrøms.
Kjellerup Kjeldsen og kolleger vil i projektet gerne undersøge linket mellem tømning af is-dæmmede søer og den dæmmende is’ hastighed for at identificere isens betydning, og hvorvidt variationer af denne kan være en medvirkende årsag til at udløse en tømning.

Som del af projektet, vil Kjellerup Kjeldsen og kolleger opstille et netværk bestående af forskellige observationsinstrumenter for at få en dybdegående forståelse af processerne nær en kendt sø i Vestgrønland.

Samtidig vil de bruge en række forskellige Remote Sensing-observationer for at lave en tilbundsgående undersøgelse af mekanismerne og særligt isflydehastigheden for 46 forskellige søer af forskellige størrelser rundt om i hele Grønland.

Resultatet af projektet skal bidrage til at øge vores forståelse af de indvirkende processer i relation til tømninger af is-dæmmede søer og forbedre vores muligheder for at forudsige begivenheder, ikke kun i Grønland, men globalt, hvor denne type af søer er til stede.

Hvordan vil Golfstrømmen blive påvirket af et varmere klima?

Vi er ikke sikre på, hvordan klimaændringer påvirker Golfstrømmen, men det kunne være rart at vide mere om, da Golfstrømmen har betydning for f.eks. klimaet i Nordvesteuropa.

Danmarks Frie Forskningsfond med en bevilling på 2.879.801 kr. til projektet ’Gulfstream variability in a globally warming world – the forgotten Danish Archive’ ved Camilla Snowman Andresen sikret, at vi kan få nødvendig viden for at blive klogere på klimaændringer og Golfstrøm.

Det debatteres, hvordan Golfstrømmen vil opføre sig under et globalt stadigt varmere klima. Nogle studier forudsiger, at stigende afsmeltning af Indlandsisen kan forstyrre den thermohaline cirkulation og dermed svække Golfstrømmens styrke, hvilket kan få konsekvenser for klimaet i Nordvesteuropa. Det er dog svært at forudsige, hvordan Golfstrømmen påvirkes af det varmere klima, da de instrumentelle tidsserier er for kortvarige til at give en ordentlig forståelse af Golfstrømmens dynamik.

Derfor vil projektet producere en unik 15.000 år lang tidsserie over Golfstrømsvariationer fra den forrige Eem-mellemistid, hvor den globale gennemsnitstemperatur var højere end i dag (men svarende til det niveau, som vi har om få år). Tidsserien vil blive baseret på en 50 meter mægtig aflejring af marint mudder, som blev afsat i havet i Danmark under Eem-tiden, og som kan give mulighed for at rekonstruere variationer i Golfstrømmen med en tidsopløsning på 3 år.

På baggrund af sådan en tidsserie kan vi få et mere indgående indblik i den naturlige variabilitet i Golfstrømmen, og hvordan den måske ændres som følge af afsmeltning fra Indlandsisen.

”Jeg er rigtig glad for, at DFF har valgt at støtte mit projekt. Det bliver interessant at finde ud af, hvordan Eem-tidens generelt varme men til tider også meget ustabile klima, kan have påvirket et land som Danmark,” siger Camilla Snowman Andresen.

For at komme ned til aflejringerne, skal der bores, og derfor omfatter projektet en landbaseret boring i Nordjylland.

Gemmer der sig en varm kilde under Indlandsisen i Nordøstgrønland?

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 2.875.162 kr. til William Colgan til projektet ’Confirming subglacial geothermal hot springs in Northeast Greenland’ til at undersøge.

Mens der er fundet mange geotermiske varme kilder rundt om Grønlands periferi, er der aldrig blevet identificeret varme kilder under Grønlands is. Det strømmende vand fra varme kilder bringer meget mere varme fra Jordens indre til overfladen, end den geotermiske varmestrøm gør ved ledning gennem klipper. Varme kilder under is kan derfor opvarme den overliggende is væsentligt.

Varm is flyder meget hurtigere end kold is. Dette gør forståelsen af ​​temperaturen ved islejegrænsefladen - herunder den potentielle indflydelse fra varme kilder - meget vigtig for modellering af fremtidig indlandsisstrøm.

Der er noget, der tyder på, at der er en varm kilde under Indlandsisen i Nordøstgrønland. Dette projekt handler om at prøve at få bekræftet tilstedeværelsen af ​​disse varme kilder gennem flere forskellige metoder med hjælp fra amerikanske eksperter.

Hvis vi kan bekræfte, at der er varme kilder under isen i Nordøstgrønland, kan det virkelig ændre vores tankegang om forholdene ved isbundens interaktion med den nordøstgrønlandske isstrøm. Denne isstrøm, som er blevet omtalt som Indlandsisens akilleshæl, flyder meget hurtigt ud i havet af årsager, som vi endnu ikke fuldt ud forstår. Tilstedeværelsen af ​​varme kilder under isen, der opvarmer den dybe is og lader den flyde hurtigere, kunne muligvis forklare dette mærkelige træk ved Indlandsisen. Og der er kun en måde at finde ud af det på – vi må undersøge og dokumentere det.

Fra giftigt affald til anvendelige kritiske råstoffer

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 6.185.760 kr. til Case van Genuchten til forskningsprojektet 'Creating Sustainable Sources of Critical Materials by Valorising Oxyanion Contaminants'.

Den grønne omstilling forudsætter, at vi har bæredygtige forsyningskæder for kritiske råstoffer i Europa. Forsyningsrisici kan afhjælpes ved at omdanne ressourcer fra affaldsstrømme til værdifulde produkter. De såkaldte gruppe 15 oxyanion grundstoffer fosfor (P), arsen (As) og antimon (Sb) er ideelle grundstoffer til forsøg inden for affald-til-ressource-forskning, fordi de har bred industriel anvendelse og kan regnes for kritiske råstoffer, mens de samtidig alle har negative miljømæssige effekter, hvis de udledes i affaldsstrømme. Dette projekt vil skabe bæredygtige råstofressourcer af fosfor-, arsen- og antimon-holddige materialer. Projektet vil udvikle kemiske og elektrokemiske metoder til at fremstille fosfat-rig gødning og værdifulde metaller As(0) og Sb(0) fra to relevante kilder: 1) As- og P-rig jernoxid slam genereret fra rensning af grundvand og 2) Sb- og P aske fra kommunale affaldsforbrændingsanlæg.

Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Kristian Kjellerup Kjeldsen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Camilla Snowman Andresen
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
William Colgan
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Case van Genuchten
Seniorforsker
Geokemi