Grundvandets nitratfølsomhed giver ikke en dækkende beskrivelse af pesticidfølsomhed i Køge Kommune, konkluderer nyt projekt

28-02-2023

Kan man anvende nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) som indikator for pesticidfølsomme områder? – nej, det er utilstrækkeligt, er konklusionen af et projekt af GEUS, med udgangspunkt i en konkret undersøgelse i Køge kommune. Områder udenfor de nitratfølsomme indvindingsområder kan også være følsomme overfor pesticider, og derfor kan man ikke anvende NFI alene til udpegning af pesticidfølsomme områder.

Der er væsentlige forskelle på nitrat og pesticiders geokemi, og derfor kan man ikke anvende den eksisterende viden om områders nitratfølsomhed til at vurdere områders pesticidfølsomhed, fastslår et nyt projekt, der er et initiativ under Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning. Projektet er udarbejdet af forskere fra GEUS og har omfattet en større systematisk sammenligning af grundvandets pesticidfølsomhed og nitratfølsomhed. På grund af de væsentlige forskelle på de to stoffers geokemi konstateres det i en netop udgivet rapport, at man skal være meget forsigtig med at drage paralleller mellem nitratfølsomhed og pesticidfølsomhed.

Undersøgelse af, om Køge Kommune kan anvende NFI

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning har iværksat projektet ’Prioritering - Undersøgelse af anvendelse af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) til brug for pesticidindsats’. En del af projektets formål er at afklare, om den eksisterende viden om nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) kan anvendes af kommunerne i deres indsatser for grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Der findes allerede sårbarhedszonering og arealudpegning efter NFI, så det kunne virke oplagt at anvende dette til grundvandsbeskyttelse overfor pesticider, men det forudsætter at nitratfølsomhed og pesticidfølsomhed er tilstrækkelig sammenlignelig til, at det har den ønskede effekt. Derfor har GEUS undersøgt, om dette er tilfældet. Svaret er, af afgrænsningen af de pesticidfølsomme områder ikke kan baseres på NFI alene.

”For de kommuner, der har områder tilsvarende Køge Kommune, kan vi konkludere, at de eksisterende NFI ikke er nok til at udpege pesticidfølsomme områder. Konkret i Køge Kommune er de fleste indvindingsboringer påvirkede af pesticidstoffer, om end kun et mindre antal indvindingsboringer har indhold over drikkevandskvalitetskravet,” fortæller Lærke Thorling, chefkonsulent og geokemiker ved GEUS.

Hvis andre kommuner med andre geologiske forhold end Køge Kommune skal vide, om de kan anvende NFI i forbindelse med tiltag for at beskytte grundvandet mod pesticider, kræver det at et lignende projekt skal gennemføres, f.eks. i Jylland og på Fyn.

Fund af pesticidstoffer i grundvandet

Vurderingen af grundvandets følsomhed over for pesticidstoffer er i dette projekt baseret på grundvandssystemets hydrogeologi, med udgangspunkt i hvor der i dag kan påvises en pesticidpåvirkning. Region Sjælland har gennemført en lang række pesticidundersøgelser for punktkilder i området, og vandanalyser herfra har været en central del af datagrundlaget, idet boringsindtag i regionens moniteringsboringer i modsætning til vandforsyningsboringerne har et langt mere veldefineret hydrologisk opland. Der er fundet pesticidstoffer i grundvandet både indenfor NFI og i grundvand, som er dannet indenfor NFI, men prøvetaget i boringer udenfor NFI. Der er også fundet en påvirkning med pesticidstoffer i grundvand dannet i områder udenfor NFI, hvor pesticidstoffer forekommer i betydelig dybde ned til 30-40 meters dybde. Specielt ses det, at pesticidholdigt vand kan strømme igennem lerdæklagene og ned i den underliggende kalk i områder udenfor NFI. Dette skyldes, at hvor der er grundvandsdannende områder, kan persistente og mobile pesticidstoffer føres med vandstrømmen ned i de underliggende grundvandsmagasiner. Mange af punktkilderne uden for NFI ligger i områder med randmoræner, hvor der forventeligt er en meget heterogen geologi, skønt hele dæklaget er karakteriseret som ler.

I projektet er der udarbejdet et notat, der beskriver de fleste større danske studier af landbrugsarealers risiko for pesticidudvaskning og mulige scenarier for fremtidig udvaskning af godkendte pesticider.

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation

Partnerskabet

Partnerskabet for Bæredygtig Vandforsyning er et samarbejde mellem blandt andet Region Sjælland og Danske Vandværker.