Hvordan kan biokul hjælpe os i klimakrisen?

22-08-2023

Organisk restaffald omdannet til biokul kan blive en vigtig brik i forhold til at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra blandt andet landbruget. Spørgsmålet er, hvordan man opnår den bedste kvalitet af biokullet, så det kan lagre kulstof i et langsigtet geologisk tidsperspektiv – gerne uendeligt. Det skal et nyt forskningsprojekt ledet af GEUS se nærmere på.

Biokul, her i pilleform, fremstillet ved pyrolyse. Foto: GEUS

Det ser ikke ud af noget særligt, biokul. En sort, porøs masse, som kan smuldres mellem fingrene. Men bag det undseelige udseende gemmer sig store muligheder. Ja, faktisk er biokul, som fremstilles ved pyrolyse under iltfattige forhold af biomasse i form af organiske restprodukter fra landbruget og affaldssektoren, lidt af et multitalent. Det fortæller Henrik Ingermann Petersen, som er geolog og seniorforsker ved GEUS.

”Når man omdanner organisk affald ved pyrolyse, bliver kulstoffet bundet i det produkt, som er tilbage – biokullet – i stedet for at slippe ud i atmosfæren som CO2. Dette kaldes biologisk kulstoflagring og kræver, at biokullet er stabilt. Det vil sige, at biokullet ikke nedbrydes, når det for eksempel pløjes ned i jorden på landmandens mark. Biokullet kan også forbedre kvaliteten af dårlige jorde ved at holde på vand og næringsstoffer og på den måde forbedre vækstbetingelserne for afgrøderne,” siger Henrik Ingermann Petersen.

Derudover kan man bruge energien fra pyrolysen. Som sagt et sandt multitalent. Alt i alt har biokul et stort potentiale til blandt andet at afhjælpe nogle af de klimaproblemer, som verden står over for, og det er et attraktivt produkt for blandt andet landbruget, som skal mindske deres udledning af drivhusgasser med 55 til 65 procent frem mod 2030.

Sætter fut i naturens egne processer  

Kulstofrigt materiale, som svarer til biokul, findes også i naturen i form af trækul, hvor det opstår efter skovbrande. Dets jordforbedrende egenskaber blev allerede udnyttet af indbyggerne i Amazonas for mere end et par tusind år siden. Det er dog relativt nyt, at det fremstilles og testes i et laboratorie, hvor naturens processer speedes op, og man forbrænder biomassen under kontrollerede iltfattige forhold. Derfor er der stadig ubesvarede spørgsmål, og Henrik Ingermann Petersen og en række projektpartnere har netop modtaget en bevilling fra Innovationsfonden, der sikrer projektet et samlet budget på knap 6,9 mio. kroner, som skal bruges til at se nærmere på stabiliteten af biokul i jorden. Det vil sige, hvor længe kulstoffet i biokullet er om at blive nedbrudt og igen blive til CO2, eller om det er unedbrydeligt og derved forbliver stabilt praktisk taget uendeligt. Svaret på det afhænger både af typen af råmateriale, altså det organiske affald, som skal blive til biokul, og af pyrolysemetoden, herunder især temperatur og opvarmningshastighed. 

Kan lagres i millioner af år

Et af de store diskussionsemner i forhold til, hvor velegnet biokul er til at lagre kulstof og nedbringe udledningen af drivhusgasser, har netop været nedbrydningstiden. Inden for nogle forskningsområder mener man, at biokul kun er omkring 100 til måske 1000 år om at blive nedbrudt – og det er ikke optimalt, hvis det skal fungere til effektiv kulstoflagring. Det tidsestimat er dog baseret på en modellering, hvor det geologiske perspektiv ikke var indtænkt, og ifølge Henrik Ingermann Petersen vil tidshorisonten blive en anden, hvis man inddrager den geologiske kulstofcyklus og benytter sig af geovidenskabelige analysemetoder og modelleringsværktøjer til at fremskrive nedbrydningstiden.

Det er geolog og seniorforsker ved GEUS Henrik Ingermann Petersen, som skal lede biokul-projektet, som Innovantionsfonden har bevilget knap 7 millioner til. Projektet består af en lang række samarbejdspartnere, både forskninginstitutioner, industri og landbrug. Foto: GEUS

På den baggrund har han og forskerkollegaen Hamed Sanei fra Geoscience ved Aarhus Universitet påvist, at biokul dannelsesmæssigt og kemisk set er identisk med geologisk bevaret inert kulstof, såkaldt inertinit, hvorved der er tale om en nedbrydningstid på millioner af år for biokul.

”Biokul og inertinit, det vil sige fossilt trækul, har samme kemiske opbygning, og vi har masser af empiri, som viser, at nedbrydningstiden for geologisk bevaret inertinit er noget nær uendelig. Det samme gælder for biokul, hvis det bliver pyrolyseret ved tilstrækkelig høj temperatur,” fortæller Henrik Ingermann Petersen.

Produktionen skal optimeres

En forskningsartikel med de to forskeres konklusion blev udgivet i det anerkendte tidsskrift ”International Journal of Coal Geology”. Den vakte en del opsigt i forskermiljøet, fordi den sagde den eksisterende forskning imod. I stedet for at bruge en metode blandt andet baseret på forholdet mellem hydrogen og kulstof (H/C) og ilt og kulstof (O/C) til at bestemme kvaliteten af biokullet, fremlagde de to forskere og deres medforfattere det argument, at det giver et mere retvisende billede at bruge veldokumenterede metoder fra geologiens fagområde til at bestemme biokuls stabilitet.

Det er netop de metoder, som de skal bruge i det nye, store projekt, der starter i 2024. Helt præcist skal Henrik Ingermann Petersen og projektpartnerne, som blandt andet tæller Aarhus Universitet, biokulindustrien og en række landboforeninger, undersøge, hvordan man kan bruge geologiske analysemetoder og den veletablerede geologiske viden om kulstofs omdannelse og bevarelse i jordskorpen til at bestemme stabiliteten af kulstof i biokul. Målet er at optimere kvaliteten af biokul i forhold til langtidslagring således, at det indeholder mest muligt såkaldt inert, ikke-nedbrydeligt kulstof, som derved ikke igen kan omdannes til CO2 til atmosfæren.

”Vi forventer med projektet at blive endnu klogere på biokuls stabilitet ved at udbygge vores datagrundlag for vores argument om, at biokul kan opfattes som inertinit – altså inert kulstof med i princippet uendelig stabilitet i jorden. Desuden vil vi definere entydige metoder til at bestemme biokuls lagringspotentiale i jorden til gavn for biokulindustrien, men i særdeleshed til gavn for klimaet,” siger Henrik Ingermann Petersen.

Biokulprøver, som er fremstillet i forbindelse med et projekt i Vietnam, som Henrik Ingermann Petersen var en del af. De består af blandt andet risskaller, vandhyacint og durian. Foto: GEUS
Durian, som er en frugt fra Sydøstasien, ses her før (tv.) og efter (th.) pyrolyse. Foto: GEUS

Fakta om biokul

  • Biokul dannes ved pyrolyse, som er en forbrændingsproces, hvor materiale opvarmes uden ilt. Det kan være organiske restprodukter som f.eks. halm og gylle.
  • Normalt vil man skille sig af med den type restprodukter ved almindelig afbrænding (ligesom andet restaffald) og dermed bidrage til CO2-udledning. Men ved at lave det om til biokul, binder man i stedet kulstoffet i kullet.
  • Når biokullet efterfølgende spredes på markerne, lagres kulstof i jorden, og man undgår at sende CO2 ud i atmosfæren. Samtidig er kan biokullet være med til at forbedre dårlige jorde, så afgrøderne får bedre betingelser for at gro.
  • Biokul menes at kunne reducere udvaskningen af PFAS (per- og polyfluoralkylstoffer).
Henrik Ingermann Petersen
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Fie Krøyer Dahl
Redaktør
Presse og Kommunikation
Telefon91333977