Naturlige baggrundsværdier for uorganiske stoffer i grundvandet

03-10-2022

GEUS har netop færdiggjort en rapport om naturlige baggrundsværdier i grundvandet for barium og fosfor.

Læs rapporten om naturlige baggrundsværdier i grundvandet for barium og fosfor (pdf). 

Der er i 2021 offentliggjort en tilsvarende rapport med naturlige baggrundsværdier for aluminium, arsen, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv, nikkel og zink, Find rapporten her (pdf).  

Den naturlige baggrundsværdi NBV er defineret som et koncentrationsniveau for et kemisk stof i en grundvandsforekomst, hvorunder der kan forventes at være ingen eller meget lidt antropogen påvirkning.

Grundvandets indhold af sporstoffer hænger tæt sammen med den geologiske sammensætning af grundvandsforekomsterne. De naturlige koncentrationer varierer meget i det danske grundvand, idet Danmarks undergrund rummer såvel udstrakte grundvandsforekomster med relativt lav pH-værdi i aflejringer fra før sidste istid som mere pH-neutrale grundvandsforekomster af kalkmagasiner og aflejringer fra sidste istid. Endelig har Bornholm en helt særlig geologi med granit, sandsten mm.

De naturlige baggrundsværdier er udarbejdet for Miljøstyrelsen til brug for vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021-27. Der er i den forbindelse udviklet og fastlagt en ny metode til en indledende vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for sporstoffer og salte.

Lærke Thorling
Chefkonsulent
Geokemi