Den nationale kvælstofmodel får nyt, forbedret datagrundlag

28-05-2021

Forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og de nationale centre DCE og DCA ved Aarhus Universitet har netop lanceret en ny, opdateret version af den nationale kvælstofmodel. Opdateringen skal sikre, at modellen er baseret på den nyeste viden og datagrundlag.

Som led i en forbedring af den danske vandforvaltning, herunder vandplanlægningen og vandmiljøovervågningen, blev den første version af den nationale kvælstofmodel udviklet og offentliggjort i 2015. Modellen, som er udviklet af GEUS sammen med de nationale centre DCE og DCA ved Aarhus Universitet, beregner kvælstoffets transport og retention fra jord til kyst og frembringer et nationalt kvælstofretentionskort.

I forbindelse med forberedelserne for vandområdeplanerne 2021-2027 har GEUS, DCE og DCA nu opdateret den nationale kvælstofmodel baseret på opdaterede versioner af de bagvedliggende delmodeller og datagrundlaget. Derudover er der blevet ændret i dele af modelkonceptet baseret på erfaringer med at anvende den eksisterende model.

Forbedret beskrivelse af kvælstoftransporten

Ifølge Lars Troldborg, specialkonsulent i Afdeling for Hydrologi i GEUS og projektleder for projektet vurderer forskerne, at den opdaterede model generelt sikrer en forbedret beskrivelse af kvælstoftransporten og større konsistens mellem kvælstofmodellen og de modeller, der i øvrigt anvendes under forberedelserne af vandområdeplanerne i 2021-2027.

”Den nationale kvælstofmodel gør os i stand til at beregne kvælstofbelastningen og kvælstofretentionen for hele landet. Vi har bl.a. fået opdateret kvælstofmodellen med en ny og mere detaljeret model for redoxgrænsen, vandstrømningen er baseret på den seneste version af DK-modellen fra 2019, og beregningen af kvælstofudvaskning er blevet opdateret med seneste version af NLES (NLES5),” fortæller Lars Troldborg.

Anvende viden fra målte til umålte oplande

Forskerne har benyttet en national tilgang ved kalibrering af modellen og en lokal korrektion mod observeret kvælstoftransport fra målestationer i vandløb, hvilket har gjort det muligt at bruge modellen til at overføre viden fra målte til umålte oplande.

”Den nationale tilgang betyder, at vi også kan sige noget om transporten og omsætningen af kvælstof i de umålte oplande, samtidig med at kvælstoftransporten fra de målte oplande baseres på målinger,” fortæller Lars Troldborg.

Kvælstofmodel

Illustrationen viser sammenhængen mellem de tre modelsystemer, der indgår i den samlede nationale kvælstofmodel.

Lars Troldborg
Specialkonsulent
Hydrologi
Christen Duus Børgesen
Seniorforsker
Institut for Agroøkologi, DCA, Aarhus Universitet
Hans Thodsen
Seniorrådgiver
Institut for Bioscience, DCE, Aarhus Universitet
Telefon87158791

Kvælstofretention

Kvælstof, der udvaskes fra rodzonen på markerne og andre arealer, transporteres via drænsystemer og grundvandet frem til vores overfladevandssystem, dvs. vandløb, søer og vådområder, hvorfra det strømmer videre mod de åbne kyster og fjorde. Under denne transport, fra (bunden af) rodzonen til kyst, vil der ske en omsætning og fjernelse af kvælstof i undergrunden eller i overfladevandet, som ofte benævnes kvælstofretention.