Nyt fra det unikke danske Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

13-01-2021

Resultater fra årets VAP-rapport viser, at størstedelen af de testede pesticider og nedbrydningsprodukter i perioden 2017-2019 ikke udvaskede til grundvandet ved regelret anvendelse på marker. Af de 32 testede stoffer blev to stoffer – pesticidet propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol – fundet i grundvandet over kravværdien på 0,1 µg/L.

Kartoffelmark. Foto: Henning Carlo Thomsen
Kartoffelmark. Foto: Henning Carlo Thomsen

Den nye rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP) fokuserer på perioden fra juli 2017 til juni 2019, hvor 15 pesticider blev sprøjtet på en eller flere VAP-marker for at teste udvaskningen af udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter. I alt blev udvaskningsrisikoen for syv pesticider og 25 nedbrydningsprodukter evalueret. Vandprøver fra dræn og sugeceller i en meters dybde samt det øvre grundvand blev analyseret for deres indhold af de 32 stoffer.

Tre pesticider (bentazon, glyphosat og propyzamid) og fire nedbrydningsprodukter af pesticider (CyPM, E/Z BH 517-TSO, AMPA og 1,2,4-triazol) blev fundet i vand fra dræn og sugeceller i en meters dybde i koncentrationer over 0,1 µg/L, som alene er en kravværdi gældende for grundvand og drikkevand. Samtlige af de syv stoffer blev også fundet i grundvandet, hvor propyzamid (bruges til blandt andet ukrudtsbekæmpelse i vinterraps) og 1,2,4-triazol (stammende fra forskellige svampemidler af azoltypen anvendt til blandt andet korn) som de eneste to stoffer blev fundet i grundvandsprøver i koncentrationer over kravværdien. Ud af de 32 stoffer testet blev ét pesticid og 19 nedbrydningsprodukter ikke fundet i prøver fra grundvandet, dræn eller sugeceller i en meters dybde.

Resultaterne viser, at propyzamid udvaskede kortvarigt igennem opsprækket lerjord, i modsætning til sandjord, hvor en tidligere test ikke har vist udvaskning. Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol findes fortsat i varierende grad i grundvandet under de seks moniterede VAP-marker uanset jordtype. Især på en af de opsprækkede lermarker blev stoffet fundet over kravværdien i 65 ud af 255 grundvandsprøver. Her kan fundene ikke relateres direkte til en konkret azolanvendelse i form af sprøjte- eller bejdsemiddel. I et forskningsprojekt, finansieret af Miljøstyrelsen, undersøges det derfor nu, hvorvidt der er sammenhæng mellem forekomst af 1,2,4-triazol i grundvandet og ophobning af azolmidlerne i overjorden.

Hvad er VAP?

Det danske Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) har været i drift siden 1999 og har på opdrag af Folketinget leveret resultater om risikoen for udvaskning af udvalgte pesticider og nedbrydningsprodukter fra marker i Danmark.

Markerne repræsenterer forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark – herunder sandede marker og opsprækkede lermarker og er placeret i områder med forskelligt klima. Alle markerne dyrkes konventionelt og sprøjtes med udvalgte, godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer.

Gennem årene er der blevet testet for udvaskning af totalt 130 stoffer, hvoraf 51 er pesticider, og 79 er nedbrydningsprodukter fra de anvendte pesticider. Resultaterne, som er samlet i årets rapport, giver en unik viden og dokumentation om transporten af pesticider og deres nedbrydningsprodukter igennem jorden og ned til grundvandet under virkelige markforhold.

Den viden og dokumentation, som indsamles i VAP, bliver anvendt i myndighedernes arbejde med at beskytte vores grundvand. Tilsvarende information kan hverken tilvejebringes med laboratorieforsøg eller de udvaskningsmodeller, der anvendes i forbindelse med reguleringen af pesticider både på nationalt og europæisk plan.

Annette Elisabeth Rosenbom
Projektleder og seniorforsker
Geokemi, GEUS
Telefon91333552
Preben Olsen
Akademisk medarbejder
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Mette Buck Jensen
Presse- og kommunikationschef
Presse og Kommunikation, GEUS
Telefon61666159

Læs sammendrag og rapport

VAP er finansieret via Pesticidstrategi 2017-2021. Resultaterne fra VAP er for perioden 1999-2019 beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) sammen med Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Det danske sammendrag ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2017-juni 2019’.

Den samlede rapport ’Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2019’. 

VAP-rapporter fra alle år kan findes på pesticidvarsling.dk.