GEUS lancerer ny strategi for 2020-2023

15-01-2020

Ny strategi med et fireårigt sigte lægger sporene for arbejdet i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), hvor otte strategiske temaer og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling spiller en bærende rolle.

GEUS' nye strategi har 8 forskellige emner
GEUS' nye strategiske temaer

GEUS’ bestyrelse er tiltrådt den nye strategi, der skal vise retningen for institutionens virke i årene 2020 til 2023. Det overordnede mål, der indkapsler de næste fire års arbejde, er, at GEUS skal bidrage med data og viden til udvikling og løsning af samfundets georelaterede udfordringer.

Som national geologisk undersøgelse har GEUS til formål at bedrive geovidenskabelig forskning med henblik på at opbygge, anvende og udbrede viden om de materialer, processer og sammenhænge, der er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af de geologiske naturvær­dier i Danmark, Grønland og Arktis. Og som en del af arbejdet med den nye strategiske linje fremtræder otte strategiske temaer og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Strategiske temaer viser vejen
GEUS’ vision er at være en central og internationalt anerkendt forsknings- og rådgivningsinstitution inden for områderne geologi og geologiske ressourcer i særligt Danmark, Grønland og Arktis. Vi vil med vores viden, data og teknologi medvirke til udvik­ling og løsninger, så Jorden kan overdrages ansvarligt til kom­mende generationer.

Til at vise vejen er der i den nye strategi udviklet otte strategiske temaer, der fokuserer på følgende områder: Videndeling, Klimaforandringer- og tilpasning, Naturen vi lever i, Vores vand, Grøn omstilling, Mineralske råstoffer til vækst, Værdiskabende data og Fremtidens GEUS.

Hvert tema har en perspektiverende tekst, der følges op med strategiske mål for temaet i strategiperioden. Desuden er der som en del af implementeringen af strategien udarbejdet en resultatplan, et arbejdsprogram og en mål- og resultatplan, der mere konkret beskriver de opgaver, der skal udføres.

Verdensmål spiller aktiv rolle for det geologiske arbejde i fremtiden
GEUS’ ekspertise rækker ind i betydelige dele af klodens nuværende muligheder såvel som udfordringer, og vi har som mål at bidrage til indfrielse af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Arbejdsområder og projekter i GEUS berører flere af verdensmålene, men særligt fire af disse er afhængige af geologisk fagkundskab:

Mål nr. 6 – rent vand til alle. GEUS vil arbejde for den bedst mulige overvågning af miljøfremmede stoffer samt indsigt i vandets kredsløb, hvilket er fundamentet for en bæredygtig forvaltning.

Mål nr. 7 – pålidelig og bæredygtig energi til alle. Vi understøtter den grønne omstilling til vedvarende energi ved bl.a. at kortlægge den danske undergrunds potentiale for geotermi, energilagring og varmelagring samt mulighederne for vandkraft i Grønland. Så længe der er behov for det undervejs i omstillingen, bidrager GEUS desuden til en optimal udnyttelse af undergrundens olie- og gasressourcer.

Mål nr. 12 – bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer. GEUS bistår med en stor viden om efterforskning og udvinding af mineralske råstoffer – de basale i Danmark og de metalliske i Grønland også i forhold til naturbeskyttelse og vigtigheden af en cirkulær økonomi i råstofkredsløbet.

Mål nr. 13 – klimaet. GEUS bidrager til de internationale strategier ved at generere viden om fremtidens klimaforandringer gennem forskning i fortidens klima og overvågning af nutidens klimaeffekter. GEUS understøtter desuden den grønne omstilling og regeringens mål om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Derudover forsker GEUS i klimaforandringernes konsekvenser og undersøger mulighederne for lagring af CO2 i undergrunden.

GEUS’ administrerende direktør Flemming Larsen er stolt over den nye strategi og institutionens bidrag til FN’s verdensmål.

”Det er med stolthed, at jeg nu kan præsentere GEUS’ nye strategi, der skal lede vores geologiske arbejde i den næstkommende periode. Vi har store ambitioner for udviklingen af Danmarks geologiske profil – både nationalt og internationalt – og vi ser det som en naturlig del af vores rolle og ansvar i samfundet at bidrage aktivt til en grønnere fremtid ved at inddrage FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som en del af vores hverdag i GEUS. At kunne forstå fremtidens klima på baggrund af fortiden er dét, vi er specialister i – og vi glæder os til at bidrage til at lede Danmark mod en grønnere og mere bæredygtig retning.”

GEUS’ strategi for de kommende fire år har særligt fokus på Danmark, Grønland og Arktis, men emner som klima og ressourcer rækker ud over landegrænser, og GEUS deler også viden og erfaringer på tværs af kontinenter.

Læs GEUS’ Strategi 2020-2023 – Geologisk viden til udvikling og løsninger her.

Strategi 2020-2023