GEUS undersøger havbunden ved Kattegatforbindelsen

20-08-2020

De kommende uger gennemfører GEUS undersøgelser af havbunden i Kattegat for at opnå større viden om undergrundens sammensætning og klarlægge, hvordan anlæg af en Kattegatforbindelse kan påvirke havmiljøet.

Kort over kattegatforbindelsen

Det er Sund & Bælt, der som en del af forundersøgelserne, indleder en række geofysiske undersøgelser af havbunden i Kattegat.

Undersøgelserne skal give en mere sikker viden om de geologiske forhold i Kattegat. Viden, som skal bruges i analyser af mulige påvirkninger af havmiljø, dyr og planteliv i anlægsfasen, men også når det færdige anlæg tages i brug.

"Det er helt centralt for forundersøgelsen, at vi opnår ny viden om havbunden og undergrunden. Undersøgelserne vil både bidrage til, at vi får en bedre forståelse for de mulige miljøpåvirkninger af forbindelsen, og hvordan vi kan minimere disse," siger Henrik Vincentsen, anlægsteknisk chef med ansvar for forundersøgelsen hos Sund & Bælt.

Desuden vil undersøgelserne bidrage til at skabe bedre viden om, hvordan en bro eller tunnel skal funderes, hvilket vil give et bedre grundlag for at beregne, hvad forbindelsen vil koste at bygge.

Specialudstyret skib til opgaven

Undersøgelserne gennemføres med et skib, som er påmonteret en række specialdesignede tekniske måleapparater. De kan via udsendelse og opsamling af lydbølger kortlægge havbundens forskellige jordlag og deres egenskaber – seismiske undersøgelser.

Undersøgelserne gennemføres i to måleprogrammer over en periode på ca. to uger. Herefter bliver resultaterne opsamlet og analyseret med henblik på at opbygge en geologisk model af undergrunden.

"Havbunden og undergrunden i projektområdet er i dag ikke særligt godt undersøgt, så yderligere viden er bestemt vigtigt for projektet," slutter Henrik Vincentsen.

Det er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) i samarbejde med Aarhus Universitet, som på vegne af Sund & Bælt gennemfører selve undersøgelserne på havet.

"Vi har lang erfaring med kortlægning af havbundens geologiske forhold, og de nye data, som vi skal indsamle, vil blive suppleret med allerede eksisterende viden og data fra den nationale maringeologiske database," fortæller Jørn Bo Jensen, der er statsgeolog for maringeologi ved GEUS, og fortsætter:

"Udover de anlægstekniske analyser vil vi bruge de nye data til at opbygge viden om den geologiske udviklingshistorie, som kan afsløre detaljer omkring havbundens naturlige miljø og om mulighederne for arkæologiske interesseområder."

Infografik med forklaring af seismiske undersøgelser

Jørn Bo Jensen
Emeritus
Overfladenær Land- og Maringeologi

Kattegatforbindelsen

Forundersøgelsen er igangsat af Folketinget, som har afsat 60 mio. kr. til forundersøgelsen. Undersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat.

Forundersøgelsen omfatter nærmere undersøgelser af anlægstekniske og natur- og miljømæssige forhold, samt trafikale, samfundsøkonomiske og finansielle analyser, ligesom klimaeffekter ved både anlægs- og driftsfasen skal belyses.

Den endelige afrapportering forventes ved udgangen af 2021. Der vil i efteråret 2020 blive afholdt offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland om projektet.

Læs mere om forbindelsen på kattegat.dk 

Mulighed for interview på Aarhus Havn

Medier har mulighed for at se skibet ved Aarhus Havn torsdag den 20. august og interviewe anlægsteknisk chef Henrik Vincentsen fra Sund & Bælt og statsgeolog Jørn Bo Jensen fra GEUS. Kontakt Sund & Bælt på +45 21 70 44 50.