Ny metode til vurdering af nitrat i grundvandet

14-03-2019

GEUS har udviklet en ny metode til vurdering af nitrattilstanden i grundvandsforekomsterne. Den præsenteres og dokumenteres i en netop offentliggjort rapport.

Metoden bygger på opstilling af konceptuelle modeller for de enkelte grundvandsforekomster. De konceptuelle modeller er baseret på GEUS’ ekspertise inden for et bredt udvalg af fagdiscipliner, som geologisk modellering, hydrogeologi, grundvandskortlægning, grundvandsovervågning, geofysik og geokemi.

De konceptuelle modeller anvendes til at vurdere, hvordan de målte nitratkoncentrationer i grundvandet, herunder fund over kravværdien, repræsenterer den samlede tilstand for hele grundvandsforekomsten.

Arbejdet er udført i løbet af det seneste år i forbindelse med Miljøstyrelsens projekt ’Udvikling af metode for relevante undersøgelser for vurdering af nitratpåvirkning af grundvandsforekomsterne (GVF) – Leverance 7’.

Metoden præsenteres og dokumenteres i ’Dokumentationsrapport, Nitrattilstand for grundvandsforekomster, metodeudvikling’.