Fjeldskredsundersøgelsens feltarbejde i Grønland 2019

18-06-2019

I 2019 udfører GEUS feltarbejde i forbindelse med undersøgelsen af risikoen for alvorlige fjeldskred i Grønland. Arbejdet inkluderer bl.a. besøg ved kritiske lokaliteter, kortlægning af havbunden og opsætning af seismografer.

Efter fjeldskreddet i Karratfjord 17. juni 2017 gennemførte De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) en screeningsundersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland. Screeningsundersøgelsen, der især var baseret på kortmateriale, luftbilleder, fotos og satellitdata, konkluderede, at der er 18 kritiske lokaliteter, som bør undersøges nærmere.

Læs mere om konklusionerne og de 18 lokaliteter her.

På den baggrund er der blevet igangsat en videre undersøgelse af risikoen for alvorlige fjeldskred i Grønland. Undersøgelsen bliver gennemført i 2019–2021 og er finansieret af den danske stat og Naalakkersuisut. Undersøgelsen har fokus på de 18 udpegede lokaliteter og skal resultere i vurderinger af risikoen ift. mulige fjeldskred og tsunamier for byer og bygder i nærheden.

Risikovurderingerne kræver bl.a. nærmere geologiske undersøgelser af lokaliteterne og større viden om havbunden ved beboede steder, så der udføres feltarbejde i løbet af projektets tre år. I 2019 planlægger GEUS at gennemføre følgende feltarbejde i Grønland.

Feltarbejde ved lokaliteter

Med udgangspunkt i Qaarsut på det nordlige Nuussuaq bliver der i juli og august 2019 udført rekognosceringsfeltarbejde i området fra Sdr. Upernavik til det sydlige Disko. Formålet er at undersøge geologien, og om der er aktive bevægelser i fjeldene ved de kritiske lokaliteter.

Feltarbejdet vil hovedsageligt foregå med helikopter med kortere stop ved de kritiske lokaliteter samt indsamling af skråfoto til detaljekortlægning og 3D-modellering. Ved udvalgte lokaliteter vil der blive opsat klimastationer, der løbende måler bl.a. temperaturerne i fjeldet og sender data til GEUS.

Som forberedelse til feltarbejdet bliver der desuden udført satellitundersøgelser, der kan vise, om der har været bevægelser i fjeldene det seneste år. På en række af de kritiske lokaliteter, hvor enten satellitundersøgelse eller feltarbejde viser aktive bevægelser, vil der blive udført målinger med transportabelt radarudstyr for at måle den konkrete hastighed og evt. acceleration af disse bevægelser.

Opmåling af havbunden

For at kunne modellere tsunamier og opløbshøjden ved beboede områder er det afgørende detaljeret at kende til havbundens dybdeforhold. I september 2019 vil GEUS derfor udføre et togt i Vaigat-området med Grønlands Naturinstituts forskningsskib R/V Sanna, hvor opmålinger af havbunden vil blive udført med multi-stråle ekkolod. En del af opmålingerne vil foregå i farvandet ved Saqqaq.

På togtet vil der også blive undersøgt aflejringer fra tidligere skred på havbunden. Bedre forståelse af de tidligere skred kan hjælpe i arbejdet med at forstå de geologiske mekanismer og vurdere risikoen for nye skred.

Opsætning af seismologiske målestationer

I august bliver der opsat tre nye seismologiske målestationer samt flyttet en station i Disko-Uummannaq-området. Formålet er at forbedre muligheden for at fastlægge placering og tidspunkt for fjeldskred.

Seismologiske målestationer registrerer alle typer af jordrystelser og således også de rystelser, der opstår ved et fjeldskred. Større fjeldskred kan registreres på mere end 100 km afstand, og når flere målestationer er placeret i samme region, er der mulighed for bedre at beregne fjeldskreddets placering og tidspunkt.

Antallet af seismologiske målestationer i Disko-Uummannaq-området udvides derfor fra fire til syv, og en af de fire oprindelige flyttes. De tre nye stationer placeres i Qeqertarsuaq, Saqqaq og Niaqornat. Den nuværende station i Uummannaq flyttes til Saattut, primært fordi der er meget støj på de signaler, der i dag registreres i Uummannaq.

De 18 kritiske lokaliteter