Camp Century radarundersøgelse og besøg

20-06-2019

GEUS besøgte kort området ved Camp Century i maj 2019 for at vedligeholde vejrstation og instrumenter. Resultaterne fra radarundersøgelsen er desuden blevet publiceret og data kan downloades.

Camp Century var en amerikansk militærbase under Indlandsisen, der blev forladt i 1967 med en forventning om, at den ville være gemt under isen for eftertiden, men pga. klimaforandringerne kan dette ændre sig.

I 2017 besluttede den danske regering i samarbejde med Selvstyret i Grønland derfor at etablere Camp Century Climate Monitoring Programme, der er ledet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Arbejdet inkluderer overvågning af vejr og sne, radarundersøgelser af efterladenskaberne samt computermodellering af fremtidens udvikling i området.

Radarundersøgelse

Som en del af en ekspedition til området ved Camp Century i sommeren 2017 blev der indsamlet mere end 80 km radardata i et gittermønster over området.


Forskere på ski trak radaren rundt over området i sommeren 2017. Foto: William Colgan, GEUS

De indsamlede radardata er siden blev analyseret ved GEUS, og resultaterne er blevet udgivet i en peer-reviewed videnskabelig artikel og i et teknisk notat. Data kan ligeledes downloades

Disse data har gjort det muligt at kortlægge dybden og udbredelsen af efterladenskaberne fra Camp Century under isen. De viser, at det berørte område under isen er cirkulært med en radius på under en km.

”Vi kan tydeligt se infrastrukturen fra netværket af tunneller fra lejren på dybder på mellem 45 og 55 meter. Vi kan identificere alle de tunneller, der er indtegnet på de oprindelige kort, og vi kan ikke se yderligere tunneller,” fortæller seniorforsker Nanna B. Karlsson fra GEUS, der har stået i spidsen for arbejdet med radardata.  

radar
Gittermønsteret fra dataindsamlingen kan ses i grønt øverst. Radarrefleksionerne af f.eks. tunnellerne kan ses som buer længere nede. Illustration: GEUS

Nedsynkning af nogle lag identificerer kollapsede væskedepoter med vand, kloak, glykol og ’hot waste’. Depotet med ’hot waste’ – vand fra den nukleare reaktor – var mindre end de andre, og der er ikke tegn på stærke radarrefleksioner fra det. Analyser nær glykoldepotet indikerer, at der er flydende hydrokarbon tilstede ved 130 meters dybde. Glykolen blev brugt til køling og har et lavt frysepunkt, hvilket kan forklare, hvorfor den stadig kan være flydende.

Studiet viser også noget om placeringen af Camp Century.

”Isen flytter sig løbende, og det ser ud til, at den har flyttet Camp Century omkring 232 meter i vestsydvestlig retning siden lejren blev konstrueret i 1959,” siger Nanna B. Karlsson. 

Se en video om radarundersøgelserne på campcenturyclimate.dk 

Besøg ved Camp Century

I maj 2019 genbesøgte et hold fra GEUS området ved Camp Century med fly for at udføre vedligeholdelse af instrumenterne, der overvåger vejret og sneen.

feltarbejde Holdet arbejder med instrumenterne ved Camp Century maj 2019. Foto: GEUS

”Vi fløj ind og ud samme dag, men siden instrumenterne blev sat op i sommeren 2017 er der faldet omkring to meter sne over området, så vi måtte først grave instrumenterne fri, så vi kunne servicere dem samt installere en ny højpræcisions GPS,” fortæller statsgeolog ved GEUS Signe Bech Andersen, der ledede ekspeditionen.

Instrumenterne registrerer vejret hver time samt måler iskappens temperatur ned til 70 meter og hvor hurtigt sneen bliver komprimeret til is hver dag. Data fra vejrstationen kan ses på campcenturyclimate.dk.

Hver dag sendes de indsamlede data til GEUS via satellit. Målingerne indgår i den løbende overvågning af området og vil blive brugt til at udvikle en computermodel, der kan forudsige, hvordan klimaet vil påvirke iskappen fremadrettet. Resultaterne fra modellen forventes publiceret i 2020.

Der planlægges efter, at instrumenterne ved Camp Century skal have endnu et vedligeholdelsesbesøg i 2021.