Innovationsfondsprojekt skal sikre bæredygtig forvaltning af grundvandet

28-02-2019

GEUS leder et nyt stort projekt, som skal sikre bæredygtig udnyttelse af undergrundens ressourcer og vurdering af klimaændringers påvirkning af grundvandet. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og EU.

Grundvand

Under det store EU-program GeoERA til 230 mio. kr. har Innovationsfondens program ’Grand Solutions’ finansieret en dansk del, ’GeoERA-DK’, med 12 mio. kr. Projektet skal skabe værdi for det danske samfund gennem offentlige og private samarbejder om bæredygtig forvaltning af undergrunden. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) leder projektet, hvis fokus er vandressourcer, råstoffer og at tilgængeliggøre data om undergrunden gennem en fælles europæisk informationsplatform. GeoERA-DK-projektet medfinansierer fire grundvandsprojekter, et projekt om kortlægning af Europas mineralske råstoffer og dele af en fælles informationsplatform.

Nyt, digitalt værktøj kan visualisere grundvandets alder

Som en del af projektet samarbejder GEUS, tre af de største danske vandværker og tre af verdens førende forskningslaboratorier i Tyskland og Schweiz om at bestemme grundvandets alder og vurdere, hvor sårbare de danske grundvandsmagasiner er over for forurening fra overfladen. Hvornår, grundvandet er dannet, er nemlig afgørende, for om der kan være nået forskellige uønskede stoffer ned til vandet.

Den viden skal geoscience-softwarevirksomheden I-GIS bruge til at udvikle et stykke software, som kan visualisere grundvandets alder i 2D og 3D. Det giver vandværkerne et værktøj til at bestemme grundvandets alder og vurdere, hvor sårbart lige præcis deres oppumpede vand er over for forurening.

”Det at være med i sådan et internationalt samarbejde giver adgang til en masse interessante indsigter på tværs af Europa. Vi får mulighed for at være med til at bygge nogle værktøjer, som kan bruges internationalt - på den måde er projektet med til at mindske barriererne for at markedsføre danske løsninger til andre lande,” siger Niels Peter Jensen, administrerende direktør i I-GIS.

Sensorer skal måle vandstand og -forurening i realtid

En anden aktivitet i projektet fokuserer på at overvåge ændringer i vandmiljøet i realtid, så f.eks. nært forestående oversvømmelser fra grundvand og vandløb kan forudsiges.

”Vi vil sætte sensorer ned i grundvandet forskellige steder i Danmark, så vi bl.a. kan forsøge at overvåge indholdet af nitrat fra landbruget, og saltvand som kan trænge ind i forbindelse med havniveaustigninger pga. klimaforandringer. Herudover skal sensorerne fortælle os om grundvandsstanden, så vi f.eks. har reelle målinger af påvirkningen fra en tørkeperiode, som den vi oplevede sidste sommer. Ambitionen er, at der online skal være adgang for alle til realtidsdata fra sensorerne i grundvandet,” fortæller Klaus Hinsby, som er seniorforsker ved GEUS og projektleder.

Om GeoERA

Det europæiske GeoERA-program er et samarbejde mellem 45 geologiske undersøgelser i Europa, og det består af 15 EU-projekter inden for temaerne geoenergi, grundvand og råstoffer samt udviklingen af en fælles informationsplatform med data fra alle temaerne. GEUS leder temaerne om grundvand og udviklingen af den fælles informationsplatform samt flere projekter under alle temaer.

Projekternes primære formål er at skabe et bedre grundlag for bæredygtig udnyttelse af undergrundens ressourcer og dermed at levere væsentlige bidrag til implementeringen af FN’s 17 verdensmål - ikke mindst en fagligt velfunderet bekæmpelse af klimaændringer og konsekvenserne heraf i verdensmål nr. 13. De fremstillede data skal være lette at tilgå og udnytte for alle interesserede parter, herunder myndigheder, forskningsinstitutioner, vandforsyninger og konsulentvirksomheder. 

Klaus Hinsby
Seniorforsker
Hydrologi
Niels-Peter Jensen
Administrerende direktør
I-GIS
Mobil25230075

Danske partnere

Aarhus Vand

TREFOR

Vandcenter Syd

Region Midtjylland

I-GIS