Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2017

19-02-2019

Årets statusrapport for Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) dækkende perioden 1989-2017 er nu tilgængelig og markerer, at det er 30 år siden, den systematisk dataindsamling af grundvandets tilstand blev startet.

Afrapporteringen fra grundvandsovervågningen er udarbejdet af GEUS og omfatter kemiske analyser og pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Rapporten giver en status for indholdet af nitrat og pesticider samt sporstoffer som arsen og nikkel. Dertil kommer organiske mikroforureninger som f.eks. organiske opløsningsmidler, perfluorerede stoffer mm.

Der præsenteres data fra såvel overvågningsboringer og vandforsyningsboringer. Læs eksempelvis om stigende nitrat i det allerøverste grundvand i sandområder, de væsentligste pesticider i grundvandet og variationer i grundvandsstanden som følge af vejr og klima.

 

Claus Kjøller
Statsgeolog
Geokemi