På vej mod et varslingssystem for oversvømmelser

24-10-2018

Forskere fra GEUS har undersøgt, om den Nationale Vandressource Model – den såkaldte DK-model – kan indgå i et system til landsdækkende modellering af oversvømmelser fra grundvand og vandløb.

GEUS’ DK-model anvendes i dag til at beregne vandkredsløb og grundvandsdynamik, samt til vurdering af hvorledes ændringer i klima og grundvandsindvinding påvirker vandføringen i vandløb. Og som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi har GEUS nu undersøgt, om DK-modellen også kan bidrage til modellering af oversvømmelser. Målet er bedre vandforvaltning, klimatilpasning og varsling.

”Vores arbejde viser, at DK-modellen kan anvendes til landsdækkende modellering af terrænnært grundvand og vandføring i vandløb. Kombineret med brug af Danmarks Højdemodel samt simulering af vandstand i vandløb og udbredelse af vand på terræn er vi således godt på vej til at have et landsdækkende beregningsværktøj, der inkluderer hele det hydrologiske kredsløb. Det kan give et mere realistisk bud på screening af og prognoser for oversvømmelsesrisiko nu og i et fremtidigt klima,” siger seniorrådgiver og projektleder Hans Jørgen Henriksen fra GEUS.

Testet på Storå og Odense Å

Som en del af undersøgelsen er der blevet udviklet metoder til modellering af terrænnært grundvand, vandstand i vandløb og kortlægning af vand på terræn. Det har omfattet anvendelsen af nye datatyper i modellen såsom observerede vandstande i vandløb, havvandstand, bygværker som f.eks. sluser og tværprofiler af såvel vandløb og hele ådale tilpasset Danmarks Højdemodel.

DK-modellen er landsdækkende, men metodeudviklingen har foreløbig været afgrænset til to udvalgte oplande; Storå i Vestjylland og Odense Å på Fyn. De er udvalgt, da de er karakteriseret ved forskellige geologiske forhold samt mange forskellige typer af oversvømmelser, og begge oplande er udpeget som særlige risikoområder i relation til EU's oversvømmelsesdirektiv. Desuden er der gode data for begge oplande samt interesse fra kommuner, vandforsyninger og regioner for et videre samarbejde omkring modellering af oversvømmelser.

Supplér med lokale vandløbsmodeller

Resultaterne fra de udviklede metoder er med succes blevet evalueret mod uafhængige terrænnære grundvandsdata, uafhængige vandstandsdata i vandløb samt hændelsesdata for oversvømmelser som f.eks. fotos, satellitdata og digitaliserede kort over oversvømmelsers udbredelse.

Det vurderes dog, at den forbedrede DK-model, der på sigt vil kunne levere mere detaljerede landsdækkende data for terrænnært grundvand og simuleringer af vandføring i vandløb, ikke kan stå alene. For de vandløbsstrækninger, hvor det vurderes, at der er stor risiko for oversvømmelse, og hvor der er behov for styring af klimasikringsanlæg, som f.eks. under planlægning af Storå opstrøms for Holstebro, skal der suppleres med lokale vandløbsmodeller.

100 meter opløsning

Modelforbedringen af DK-modellen vil inkludere nye metoder til bedre modellering af terrænnært grundvand inkl. distribuerede dræn og en ny kalibreringsmetode samt på sigt opsætning af DK-modellen i 100 meter opløsning.

De fleste modelparametre vil fortsat blive kalibreret i en 500 meter opløsning og herefter overført og/eller nedskaleret fra 500 meter til 100 meter, med produktionskørsler af f.eks. dybde til terrænnært grundvand i 100 meter grid. Der er efterfølgende mulighed for nedskalering af simuleret dybde til grundvandsspejlet fra f.eks. 100 meter til 10 meter grid.

Endelig vil der indgå nye beregninger for klimamodeller for ændret dybde til terrænnært grundvand og afstrømning i vandløb. Disse beregninger vil på sigt blive udstillet i et hydrologisk informations- og prognosesystem (HIP), der udvikles som en del af FODS 6.1 og vil være klar i 2020. Se HIP's hjemmeside her. 

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen blev søsat af styregruppen for den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis (FODS) Initiativ 6.1 ’Fælles data om terræn, klima og vand’. Det er et forudsætningsprojekt for, at der senere kan tages beslutning om, hvordan Den Nationale Vandressource Model, DK-modellen, bedst kan indgå i et system til landsdækkende modelberegninger af oversvømmelser fra grundvand og vandløb. Projektet løb delvist parallelt med en analysefase, der skulle belyse muligheden for udvikling af grundlag for et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP). Projektledelsen har været forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som udmønter FODS initiativ 6.1.

DK-modellen

Den Nationale Vandressource Model, DK-modellen, er en landsdækkende vandressourcemodel, som fra 1996 til 2003 blev udviklet for det daværende Miljøministerium. Modellen blev brugt til at vurdere den udnyttelige grundvandsressource til vandforvaltningsformål og indgik desuden som storskalahydrologisk model i forskningssammenhæng.

Siden blev modellen inddraget i den nationale overvågning af grundvandsressourcens kvantitet (2004–2009), hvor fokus var på brugerinvolvering, værktøjer til integration af lokale og regionale modeller, yderligere detaljering fra 1000 m til 500 m opløsning samt forbedret beskrivelse af rodzonen. Udover forskning indgik modellen i vandforvaltningsopgaver, grundvandsbeskyttelse, kortlægningsmodeller (GKO), husdyrbekendtgørelser (VVM), bæredygtig indvinding i Vandplan 1 og vurdering af klimaeffekter på grundvand og hydrologi.

DK-modellen anvendes i dag primært til at beregne vandkredsløb og grundvandsdynamik, samt til vurdering af, hvorledes ændringer i klima og grundvandsindvinding påvirker vandføringen i vandløb. Modellen bruger data om hele det hydrologiske kredsløb til beregning af vandindhold i rodzonen, infiltration, strømning i grundvand og afstrømning i vandløb. Jo flere data om klima, grundvand, geologi m.m. der benyttes i modellen, desto bedre bliver beregningerne.

GEUS driver og udvikler DK-modellen, som man kan læse mere om på vandmodel.dk.