Ny viden om undergrunden skal give grundlag for målrettet regulering af kvælstof til gavn for både miljø og landbrug

22-10-2018

I det nye forsknings- og innovationsprojekt MapField skal forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug samarbejde om at udvikle kortlægningsteknologier, der skal være med til at sikre grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening, samtidig med at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget. Innovationsfonden har investeret 18,9 mio. kr. i projektet, der skal ledes af GEUS.

MapField-projektet vil skabe viden om undergrundens beskaffenhed med få meters nøjagtighed, hvilket er afgørende for præcise forudsigelser af vandets og kvælstoffets vej og omsætning fra den enkelte mark til grundvand og vandløb.

Dermed kan landmanden vide, hvor gødningen skal placeres på marken i forhold til optimalt afgrødeudbytte, og samtidig kan miljøforvalteren udpege områder med stor eller lille risiko for udvaskning af kvælstof. Og det er fundamentet for en målrettet kvælstofanvendelse.

Projektet bidrager dermed til det faglige grundlag for at indføre den allerede politiskbestemte målrettede regulering af kvælstof i landbruget, og kan være med til at sikre, at Danmark kan leve op til EU’s krav til vandmiljøet, samtidig med at landbruget får bedre produktionsvilkår.

Potentialet for MapField-teknologierne er stort både i Danmark og i resten af EU, hvor der er intensivt landbrug og samtidig et sårbart vandmiljø. Her vil vores danske metode være helt i front og kunne skabe grundlag for eksport af viden og teknologi,” siger Birgitte Hansen, som er seniorforsker ved GEUS og leder af projektet.

Udnyt undergrundens evne til at fjerne kvælstof
Når landmanden dyrker sine afgrøder, tildeles der mere kvælstof end planterne kan optage, når der skal opnås et godt afgrødeudbytte. Overskuddet af kvælstof bliver udvasket fra markerne og kan ende i vandmiljøet.

På sin vej gennem undergrunden bliver en del af kvælstoffet dog naturligt omsat med geokemiske processer. Afhængig af den geokemiske sammensætning og vandets vej gennem undergrunden fjernes større eller mindre dele af kvælstoffet faktisk og ender dermed ikke i vores vandmiljø.

Projektet vil udvikle geofysiske, hydrogeologiske og geokemiske kortlægningsteknologier samt et samlet koncept, som vil kunne anvendes til at bestemme den enkelte marks naturlige evne til at tilbageholde kvælstof, så det ikke ender i vandmiljøet. Projektet vil udnytte lovende pilotresultater fra Innovationsfondsprojektet rOPEN og skabe synergi til en række andre tidligere projekter under Innovationsfonden.

Kombinationen af viden fra forskellige fagområder gør projektet særligt stærkt i forhold til udvikling og implementering af et samlet kortlægningskoncept til målrettet kvælstofregulering. Projektet kombinerer således ekspertise inden for både geofysisk, hydrogeologi, geokemi, agronomi, modellering, software udvikling, kommunikation, økonomi og forretningsudvikling.

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Geokemi

MapField

Innovationsfondens investering
18,9 millioner kr.

Samlet projektbudget 
29,7 millioner kr. 

Varighed af projektet
3 år og 3 måneder   

Partnere
Projektet er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fem institutter på Aarhus Universitet: Geoscience, Ingeniørvidenskab, Agroøkologi, Bioscience og Virksomhedsledelse under BSS, Københavns Universitets Institut for Miljø- og Ressourceøkonomi, Miljøstyrelsen samt SEGES under Landbrug & Fødevarer, Aarhus Geosoftware (AGS), NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).