Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2016

02-03-2018

Statusrapporten for grundvandsovervågningen (GRUMO), dækkende perioden 1989-2016, er nu tilgængelig på GEUS’ hjemmeside. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted i næsten 30 år med en systematisk dataindsamling og rapportering siden 1989.

Rapporteringen af grundvandsovervågningen omfatter kemiske analyser ift. nitrat og pesticider, pejledata for grundvandet samt oplysninger om oppumpede vandmængder fra grundvand og overfladevand.

Billedet illustrerer pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet i aktive vandværksboringer (5897 indtag) i femårsperioden 2012-2016. Resultaterne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor mindst et pesticid er påvist mindst én gang over kravværdien (>0,1 µg/l), mindst ét pesticid er påvist mindst én gang under kravværdien (0,01-0,1 µg/l), eller pesticider ikke er påvist. De højeste koncentrationer er afbildet øverst.

Læs sammenfatningen af rapporten (pdf)

Find rapporten samt bilag og andet her

Kontakt

Lærke Thorling Sørensen
GEUS
Telefon20 55 52 60
Portræt af Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse- og Kommunikationschef
Presse og Kommunikation
Telefon61666159