Forekomst af desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon i grundvandet

14-03-2018

Resultater fra screeningsundersøgelse viser, at nedbrydningsprodukter fra ukrudtsmidlet chloridazon er meget udbredt i det danske grundvand.

Ukrudtsmidlet chloridazon blev solgt i Danmark i perioden fra 1964 til 1996 og overvejende til brug ved dyrkning af sukkerroer og foderroer. I 2017 igangsatte Miljøstyrelsen en screeningsundersøgelse, for at undersøge om chloridazons nedbrydningsprodukter desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon kan påvises i grundvandet.

GEUS har nu gennemgået screeningsundersøgelsens resultater og beskrevet dem i et notat. Se notatet her.

Resultaterne

På baggrund af de usædvanligt høje koncentrationer og den store geografiske udbredelse må det konkluderes, at desphenylchloridazon er meget udbredt i grundvandet, både i det åbne land og i de grundvandsmagasiner, hvorfra der indvindes drikkevand.

I grundvandsovervågningens (GRUMO) indtag er desphenylchloridazon således påvist i 29,2% af de undersøgte indtag. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 16,9% af de undersøgte indtag, og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 4,6% af de undersøgte indtag.

I de almene vandværkers vandforsyningsboringer er desphenylchloridazon påvist i 26,3% af de undersøgte boringer. Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 9,7% af de undersøgte boringer, og grænseværdien var overskredet med en faktor 10 eller mere i 1,0% af de undersøgte boringer.

Methyldesphenylchloridazon er også vidt udbredt i grundvandet, men med lavere koncentrationer og lavere fundprocenter end desphenylchloridazon.

Læs mere i notatet ’Forekomst af desphenylchloridazon og methyldesphenylchloridazon i grundvandet’ fra GEUS her.
  

Kortet viser den geografiske udbredelse af desphenylchloridazon i indvindingsboringer. Boringerne er opdelt i tre koncentrationsintervaller, hvor desphenylchloridazon er påvist mindst én gang over grænseværdien (>0,1 µg/l) (rød), mindst én gang under grænseværdien (0,01-0,1 µg/l) (blå), eller ikke er påvist (under detektionsgrænsen, typisk <0,01µg/l) (grøn).

Kontakt

Anders R. Johnsen
Seniorforsker
Mobil91333551
Portræt af Mette Buck Jensen
Mette Buck Jensen
Presse- og Kommunikationschef
Presse og Kommunikation
Telefon61666159