Digitale jordartskort fra GEUS er nu gratis

19-01-2018

De digitale jordartskort over Danmark i målestoksforholdet 1:25 000 og 1: 200 000 kan nu downloades gratis fra GEUS' hjemmeside.

De danske jordartskort, fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), viser, hvilke jordarter vi finder under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters dybde. Kortene er udgivet som digitale kort i målestoksforholdet 1:25 000 og 1: 200 000.

De digitale jordartskort kan nu downloades gratis fra GEUS' hjemmeside i forskellige formater fx som shapefiler til ArcGis eller som pdf. Det detaljerede jordartskort i målestoksforholdet 1:25 000 dækker pt. 88 procent af landet, mens 1:200 000 kortet dækker hele landet.

Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning, og jordartskortene fra GEUS anvendes af myndigheder og firmaer i forbindelse med opgaver inden for grundvandsbeskyttelse og -zonering, jordforurening, fredning, braklægning, driftsplanlægning, skovrejsning og behandling af vådbundsarealer samt planlægning af vejføringer og byggeri.

"Vores jordartskort bliver brugt til mange forskellige opgaver, og ved nu at tilbyde dem gratis til brugerne, håber vi at få den viden, der ligger i kortene i endnu større brug, til gavn for samfundet. Grundvandsbeskyttelse og klimasikring er bare to aktuelle områder, hvor det er vigtigt at vide, om det er ler eller sand eller noget helt tredje vi har i overfladen," siger statsgeolog Mikael Pedersen, som er leder af Data og IT Afdelingen ved GEUS.

GEUS har siden 1888 systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages på kort i målestoksforholdet 1:25 000. Informationerne indsamles ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med 100-200 meters mellemrum under kultur- og pløjelag med et håndspyd. Prøverne vurderes i felten og resultatet noteres ned på et kort, hvor også grænserne mellem de forskellige jordarter indtegnes.

Danmarks jordarter er aflejret til forskellig tid og i forskellige miljøer, hvilket er grundlaget for den overordnede opdeling. Bestemmelsen af jordarten er baseret på en litologisk beskrivelse. Det vil sige materialets sammensætning af ler, sand, grus osv. Bestemmelsen sker ofte i kombination med en landskabstolkning. På denne måde er der defineret 52 forskellige kvartære samt 18 prækvartære jordarter på det digitale jordartskort 1:25 000.

 

Kortene hentes fra GEUS' nye webshop, hvor man også gratis kan downloade:

Morfologisk kort over Sjælland, øerne og Bornholm 1:200 000
Prækvartæroverfladens højdeforhold 1:250 000

Mikael Pedersen
Statsgeolog
Kortlægning og Mineralske Råstoffer

Det detaljerede jordartskort i målestoksforholdet 1:25 000 dækker pt. 88 procent af landet. Klik på billedet for stor udgave.

Jordartskortet i målestoksforholdet 1:200 000 dækker hele landet. Klik på billedet for stor udgave.