Hydrologiske tidsserier tilgængelige i VandWeb

10-04-2018

VandWeb indeholder tidsserier for vandindvinding og afstrømning for forskellige vandindvindingsscenarier, der er beregnet med GEUS´ landsdækkende hydrologiske model.

GEUS har på foranledning af Miljøstyrelsen udviklet VandWeb, der er et nyt web-baseret screeningsværktøj til brug for kommunernes administration af vandindvindingstilladelser.

VandWeb kan bidrage til kommunernes vurdering af risikoen for, at ændret vandindvinding fra en grundvandsforekomst fører til, at tilstanden i et vandløbsvandområde forringes pga. ændret vandføring i vandløb.

Den 22. marts 2018 begyndte en testfase for anvendelse af VandWeb, hvor kommunerne i samarbejde med GEUS og Miljøstyrelsen afprøver anvendelse af VandWeb med henblik på at forbedre værktøjet mest muligt. Testfasen vurderes at vare til primo 2019.

På VandWeb kan man finde oplysninger om tidsserie for afstrømning i vandløb (1990- 2016) beregnet for forskellige vandindvindings-scenarier med GEUS´ landsdækkende vandressourcemodel, den såkaldte DK model.

VandWeb giver brugerne et hurtigt og lettilgængeligt overblik over historisk udvikling i vandindvinding og vandløbspåvirkning og visning af tidsserier for disse, og data kan kombineres med forskellige baggrundskort og vises sammen med fx boringsdata, pejlinger og indvindinger fra GEUS´ Jupiter database.

VandWeb kan også med fordel benyttes til en række øvrige myndighedsopgaver i kommuner, vandforsyninger, regioner og øvrige interessenters vandforvaltning og klimatilpasning, fx til identifikation af historiske hændelser med både risiko for udtørring af vandløb og oversvømmelser fra vandløb.

Data kan hjemtages med forskellige værktøjer og hentes over i regneark, GIS og i myndighedernes egne sagsbehandlingsværktøjer eller indarbejdes i apps der har mere målrettet anvendelse.

Læs mere om VandWeb