Positiv konklusion på ekstern undersøgelse af overvågning og indberetning af nitrat i grundvand

08-09-2017

GEUS er tilfreds med de positive konklusioner i rapporten, der er resultatet af den eksterne undersøgelse af overvågning og indberetning af nitrat i grundvand, som Miljø- og Fødevareministeriet har bedt COWI om at gennemføre.

COWI konkluderer blandt andet, at ’overvågningssystemet og databehandlingen er gennemskuelig og veldokumenteret, og at de indsamlede data i det store og hele lever op til formålene med overvågningsprogrammerne’.

COWI konkluderer yderligere, at ’de danske indberetninger af nitrat i grundvandet lever op til direktivernes formål’ og at ’der ikke er belæg for, at overvågningen og indberetningerne er designet på sådan vis, at nitratindholdet i grundvandet er overestimeret eller underestimeret i forhold til direktivkravene’.

”Vi er derfor på GEUS tilfredse og stolte over at bidrage til et overvågningsprogram, der generelt leverer de informationer, der efterspørges af omverdenen,” siger Flemming Larsen, direktør ved GEUS.

Kvalitetssikring forbedres
COWI bemærker i deres rapport, at der i forbindelse med indberetningen af nitratdata til EU har været en række mindre dataformatfejl mv. i de elektroniske indberetninger til EU, men at de ikke har konstateret fejl i de officielle danske rapporter, der udgør en væsentlig del af den danske indberetning til EU i forbindelse med EU’s Nitratdirektiv.

”Vi bestræber os på GEUS på at levere troværdige informationer, hvorfor de konstaterede fejl har givet anledning til, at vi i samarbejde med Miljøstyrelsen har igangsat et arbejde omkring forbedring af vores kvalitetssikring af data til indberetningerne til EU,” siger Flemming Larsen og fortsætter:

”Det er dog vigtigt at bemærke, at COWI’s analyse ikke har konstateret ændringer i kvælstofreguleringen som følge af disse fejl, og at rapporteringen til EU ikke har haft selvstændig erhvervsøkonomisk betydning.”

Læs rapporten her

Mette Buck Jensen
Presse- og kommunikationschef
Presse og Kommunikation
Telefon61666159