Årets VAP-rapport: Fortsat fund af 1,2,4-triazol

20-12-2017

Årets rapport fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser bl.a. fortsat fund af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet både under sandjorde og opsprækkede lerjorde.

I 2014 blev det af Miljøstyrelsen vurderet, at brugen af forskellige svampemidler (azol-midler) i landbruget kunne resultere i dannelsen af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i betydelige mængder og dermed udgøre en trussel mod kvaliteten af grundvandet. Der blev derfor indført restriktioner på anvendelsen. Samtidig blev det i Danmarks Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) besluttet at undersøge, hvorvidt 1,2,4-triazol kan udvaske til grundvandet.

VAP består af seks marker med almindelig landbrugsdrift, hvor der sprøjtes med godkendte pesticider, som oftest i maksimalt tilladte doseringer. I VAP undersøges det, om pesticiderne eller deres nedbrydningsprodukter trænger ned til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne. Testmarkerne repræsenterer de forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark – herunder både sandede marker og opsprækkede lermarker.

I forbindelse med test af tebuconazol mod svampe på fire af markerne i 2014 viste analyser af vandprøverne fund af 1,2,4-triazol i både en meters dybde og i grundvandet. Ved en af markerne blev stoffet fundet i koncentrationer på op til 0,26 µg/L – en overskridelse af grænseværdien for grundvand på 0,1 µg/L. På markerne aftog koncentrationen med dybden, så kilden syntes at være overfladenær.

Hvor kommer det fra?
Resultaterne kunne ikke relateres direkte til den aktuelle udsprøjtning af svampemidlet tebuconazol på markerne, idet der var fund af 1,2,4-triazol i vandprøver udtaget fra tre af markerne forinden anvendelsen af tebuconazol, ligesom 1,2,4-triazol fandtes i vand fra boringer, der står opstrøms markerne.

Et grundigt arbejde med at belyse andre kilder til fundene af 1,2,4-triazol er derfor igangsat. Herigennem er det blevet klart, at kilderne kan være såvel tidligere anvendelse af azol-midler, nitrifikationshæmmere og bejdsemidler tilført VAP-marken med såsæd. Tilsvarende kan være tilfældet på marker opstrøms VAP-markerne. Nye VAP-tests med anvendelse af svampemidlerne epoxiconazol og prothioconazol blev desuden igangsat, og der er i den forbindelse set en stigning i koncentrationen af 1,2,4-triazol i vand fra en meters dybde under tre af markerne samt i nogle af grundvandsfiltrene.

Resultaterne viser generelt, at 1,2,4-triazol findes i vand fra VAP-markerne på både sand og opsprækket ler, og at kilden/kilderne er overfladenære. Det er dog stadig uklart, hvad der er kilden/kilderne til fundene i grundvandet, da 1,2,4-triazol kan stamme fra andet end driften af VAP-forsøgsmarkerne. Arbejdet med kildeopsporing vil derfor blive fortsat.

Andre resultater fra årets VAP rapport
Der er i juli 2014–juni 2016 undersøgt for 15 godkendte pesticider og 28 nedbrydningsprodukter – i alt 43 stoffer. Ud af disse 43 stoffer er 7 pesticider og 10 nedbrydningsprodukter (17 stoffer) detekteret i prøver fra grundvandet, hvoraf 3 pesticider og 5 nedbrydningsprodukter (8 stoffer) i nogle tilfælde har overskredet grænseværdien på 0,1 µg/L. Snesmeltning i marts 2016 ser atter ud til at forårsage et fund af glyphosat i grundvandet i koncentrationer over 0,1 µg/L.

Læs årets sammendrag og rapport her
VAP er finansieret af Miljøstyrelsen. Resultaterne fra VAP er for perioden 1999-2016 beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Find flere resultater i det danske sammendrag 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2014-juni 2016' her.

Den samlede rapport 'Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2016' kan hentes her.

Alle rapporterne fra VAP kan ses her.

 

undefined

Det dansksprogede sammendrag af rapporten

Kontakt

Annette E. Rosenbom
Seniorforsker
Geokemi
Telefon91333552
Preben Olsen
Agronom
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet