Ny rapport: Kvælstofpåvirkning af grundvand

25-11-2016

GEUS og Aarhus Universitet offentliggør rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvand", som leverer et fagligt grundlag for at kunne belyse Fødevare- og landbrugspakkens konsekvenser for udviklingen i grundvandskvaliteten i forhold til indholdet af nitrat opgjort på både kort og lang sigt.

I februar 2016 bad Naturstyrelsen (nu SVANA) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Aarhus Universitet (DCE og DCA) levere yderligere beregninger på Fødevare- og landbrugspakkens kvælstofpåvirkning af grundvandet med inddragelse af de kompenserende foranstaltninger.

Rapportens beregninger bygger på scenarier, som er fastsat af SVANA med forskellig udvikling i kvælstofgødskning, udvikling i det dyrkede areal, effekter af såkaldte baselineelementer samt indførelse af nye planlagte virkemidler og lempelser med Fødevare- og landbrugspakken. Den nyligudviklede nationale kvælstofmodel er blevet brugt og videreudviklet i .

Rapporten "National Kvælstofmodel - Kvælstofpåvirkning af grundvand" kan læses her:
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/171/1706400.pdf 

Den tilhørende datafil kan hentes her:
http://www.geus.net/kvaelstofmodel/RapportData.mdb (pdf-fil ~280mb)

I tillæg til denne har GEUS udarbejdet rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata", der beskriver muligheder for at validere modelresultaterne med måledata i et efterfølgende projekt.

Rapporten "Kvælstofpåvirkning af grundvandsforekomster - muligheder for validering af modelresultater med måledata" kan læses her:

https://www.geus.dk/media/6846/geus_rapport_evaluering-af-modelresultater_final.pdf

Kontakt
Specialkonsulent, ph.d. Lars Troldborg, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon 91333622 og e-mail ltr@geus.dk

Blokdiagram med vandkredsløbet

National Kvælstofmodel