VAP tester Miljøstyrelsens regulering af bentazon

17-03-2016

Pesticidovervågningen fra juli 2012 til juni 2014 er klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i landbrugsdrift i godkendte doser.

Bentazon testes efter fund i den umættede zone
Bentazon er i juli 2012 - juni 2014 anvendt i ærter på sand- og lerjord, i vårbyg med hvidkløverudlæg og i hvidkløver på lerjord samt i majs på sandjord.
Efter anvendelsen af bentazon var der ingen fund i grundvandet på sandjorden og kun to fund under grænseværdien på den ene lerjord (hvidkløver - Fårdrup). På den anden lerjord (ærter - Estrup) var der flere fund i en horisontal boring, men alle under grænseværdien på 0,1 µg/l. Derimod var der hyppigt høje koncentrationer i vand udtaget fra den umættede zone (over grundvandsspejlet) på sandjorden(ærter- Jyndevad), og i drænvand fra den ene lerjord (ærter - Estrup).

Resultaterne fra VAP viser, at Miljøstyrelsens regulering af bentazon i 1995 virker ved anvendelsen af bentazon på de testede afgrøder, og at bentazon ikke udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien.

Glyphosat findes i drænvand, men sjældent i grundvand
Anvendelsen af glyphosat på afgrøder før høst har vist, at glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA ofte findes i drænvand, men at de to stoffer ikke findes i grundvand over grænseværdien. Glyphosat moniteres i dag på de to lermarker Silstrup og Estrup. Glyphosat er i 1999 til 2014 fundet i fem grundvandsprøver i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l, og i 77 prøver undergrænseværdien, ud af mere end 2200 analyserede grundvandsprøver, mens AMPA er fundet i 37 grundvandsprøver, hvor alle fund var under grænseværdien.
Resultaterne fra VAP har ikke givet anledning til at regulere anvendelse af glyphosat.

Svampemiddel i kartofler påvirker forsat kvaliteten af det danske grundvand
Metalaxyl-M og stoffets to nedbrydningsprodukter, CGA 108906 og CGA 62826, findes fortsat i grundvandet under de to sandede VAP marker, hvor metalaxyl-M blev anvendt på kartofler i 2010. I moniteringsperioden blev særligt CGA 108906 fundet hyppigt i vandprøver fra grundvand, hvor CGA 108906 blev fundet i 75% af prøverne fra Tylstrup, og i 83 % i Jyndevad. I henholdsvis 17 % og 26 % af prøverne var koncentrationen over grænseværdien.
Stoffet blev forbudt i 2013. Som følge af de mange fund i grundvand, blev stofferne medtaget i vandværkernes BoringsKontrol i 2014, hvor de pt. er fundet i ca. 3 % af 693 drikkevandsboringer.

Andre resultater fra årets VAP rapport
Der er i juli 2012 - juni 2014 undersøgt for 22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter - i alt 39 stoffer. Ud af de 39 stoffer er 20 ikke fundet i grundvand, drænvand eller i vand fra den umættede zone. I perioden er inkluderet fire nye stoffer, mens ti andre stoffer er blevet anvendt på afgrøder eller marker, hvor de ikke tidligere har været testet, f.eks. bentazon i hvidkløver.

Læs det danske sammendrag: Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2012-juni 2014
pesticidvarsling.dk/publ_result/2014.html

Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 og en ny mark
Som følge af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 blev der i 2014 tilført ekstra midler til udtagning af flere vandprøver og til analyse af flere stoffer. Denne indsats fortsætter i 2016.

I juni 2015 blev det besluttet at etablere en ny VAP-mark. Denne mark skal anlægges i et område med et tyndt lag moræneler over kalk, hvor leret ikke er drænet. Denne marktype er ikke tidligere repræsenteret i VAP.

Kontakt:
Geolog Walter Brüsch, GEUS.
Tlf: 9133 3589
E-mail: wb@geus.dk
Agronom Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
Tlf: 8715 7731 / 2173 0711
E-mail: preben.olsen@agro.au.dk

Lidt mere om VAP
VAP består af fem marker med almindelig landbrugsdrift, der sprøjtes med godkendte pesticider i de maksimalt tilladte doseringer. Derefter undersøges, om pesticiderne eller deres nedbrydningsprodukter trænger ned til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne.
Markerne er udvalgte, så de repræsenterer forskellige typer af geologi og klima. To marker ligger på sandaflejringer ved Tylstrup i Nordjylland og ved Jyndevad i Sønderjylland mens tre ligger på ler aflejringer ved Silstrup og Estrup i Jylland og ved Fårdrup på Sjælland.

Fra maj 1999 til juni 2014 er udvaskningsrisikoen vurderet for 51 pesticider og 52 nedbrydningsprodukter, i alt 103 stoffer.
De enkelte pesticider er undersøgt efter brug på en til fem marker og ofte på forskellige afgrøder på samme mark eller på samme afgrøder på forskellige jordtyper.
Mange af de testede pesticider har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, metalaxyl-M og bifenox.

I alt 17 pesticider, eller nedbrydningsprodukter fra disse, blev ikke udvasket til drænvand, mens 17 pesticider, eller nedbrydningsprodukter fra disse, gav anledning til en udvaskning til dræn (lerjord) eller sugeceller (sandjord) i den umættede zone i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. De resterende pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter kun blev udvasket i ringe grad.
21 pesticider blev ikke udvasket til grundvandet, mens 16 blev fundet udvasket i ringe grad. 14 pesticider blev fundet i i grundvand koncentrationer over 0,1 µg/l.

Resultaterne fra VAP er for perioden 1999-2014 beskrevet i en rapportserie udarbejdet af GEUS, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den nye rapport "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2014", kan som tidligere rapporter downloades fra:
pesticidvarsling.dk/publ_result/2014.html