Udsigt til bedre prognoser for oversvømmelser og tørke

10-03-2016

Et nyt dansk studie, som netop er publiceret i Scientific Reports fra Nature Publishing Group, viser, at vi ved at koble beregningsmodeller kan lave bedre prognoser for fx skybrud, langtidsregn, oversvømmelser, tørke, markvanding samt gunstige tidspunkter for sprøjtning og gødskning.

Beregninger viser, at vandkredsløbet i Danmark vil blive påvirket væsentligt af klimaændringerne. Der vil sandsynligvis blive både oversvømmelser og periodevis mere vandmangel. Præcise prognoser er en forudsætning for en god klimatilpasning, og det stiller store krav til, hvordan man laver beregningerne.

Kobling af modeller giver bedre prognoser
Et nyt dansk studie, som netop er publiceret i det internationale tidsskrift Scientific Reports fra Nature Publishing Group, viser, at man kan lave markant bedre beregninger af nedbøren og dermed vandet i jorden og i vandløb, når man regner på hele vandkredsløbet. Forskerne fra DTU, DMI, DHI og GEUS har koblet en klimamodel, som regner på forholdene i atmosfæren, med en hydrologisk model som beregner vandets strømninger i jorden og på overfladen.

Det drejer sig om DMI's regionale klimamodel HIRHAM og GEUS' nationale hydrologiske model, som nu sammen kan foretage koblede beregninger og dermed bedre kan beskrive virkeligheden, hvor jord og atmosfæren konstant påvirker hinanden.

"Det videnskabeligt unikke i de her resultater er, at det er lykkedes at lave et modelsystem der har state-of-the-art beskrivelser af hele vandkredsløbet fra det dybe grundvand til toppen af atmosfæren, samt at det giver markant forbedrede resultater at inkludere grundvandet i beregningerne. Det videnskabelige perspektiv i det er muligheden for at de klimamodeller, som det internationale samfund benytter til klimafremskrivninger, kan gøres mere nøjagtige og vi derfor kan få klimafremskrivninger, der er behæftet med mindre usikkerhed end tilfældet er i dag," siger forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og forsætter:

"Rent praktisk viser studiet viser, at der ligger store synergimuligheder i at koble DMI's vejrmodeller med GEUS' hydrologiske modeller. Det giver mulighed for mere præcise prognoser for de kommende dages eller ugers nedbør, grundvandsstand og vandløbsafstrømning. Det åbner for helt nye perspektiver for vandressourceforvaltning i Danmark med hensyn til fx skybrud, langtidsregn, oversvømmelser, tørke, markvanding samt gunstige tidspunkter for sprøjtning og gødskning."

Artiklen, med Morten Larsen fra DTU som førsteforfatter, er udgivet som en del af forskningsprojektet HYACINTS ledet af forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard fra GEUS og med deltagere fra bl.a. Københavns Universitet, DMI og DHI.

Læs artiklen i Scientific Reports: Local control on precipitation in a fully coupled climate-hydrology model.
http://www.nature.com/articles/srep22927

Læs nyhed på DMI's hjemmeside: Fremtidens klima: Mere vand i nedbørsmodellerne
http://www.dmi.dk/index.php?id=3840

Jens Christian Refsgaard
Forskningsprofessor
GEUS
Telefon30 70 98 30