Store dale ligger begravet overalt i den danske undergrund

20-12-2016

Overalt i Danmark finder man markante dale begravet i undergrunden. Dalene er fyldt op med geologiske lag, og de indeholder vigtige forekomster af grundvand. Indtil videre er der kortlagt 5.600 km begravede dale i undergrunden fordelt på mere end 250 lokaliteter.

Flere års geologisk kortlægning afslører, at der overalt i den danske undergrund findes begravede dale, som er interessante, fordi de kan rumme rent grundvand. Det viser et mangeårigt studie, som netop er publiceret i to rapporter af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Smeltevand fra istiderne spuler render i underlaget
Dalene er typisk mellem 25 og 300 m dybe og mellem 0,5 og 3,5 km brede. Langt de fleste begravede dale er dannet af kraftige strømme af smeltevand, som under højt tryk har spulet dybe render i underlaget under de tykke iskapper, der dækkede Danmark under istiderne. Dalene er i dag helt eller delvist fyldt op igen med sand, grus og ler, og hvor nogle af dalene i dag kan ses i det nuværende terræn, er langt de fleste helt begravet, uden spor på overfladen.

"Vores kortlægning viser, at der tilbage i tiden har været et helt andet vildt landskab i Danmark med op til 400 meter dybe dale, der har været flere kilometer brede og mange kilometer lange," fortæller seniorforsker Flemming Jørgensen fra GEUS.

Begravede dale indeholder vigtige grundvandsforekomster
Kortlægningen af de begravede dale er fortaget, fordi de geologiske lag i dalene kan indeholde vigtige forekomster af grundvand, som ofte er dybtliggende og dermed velbeskyttede overfor forurening fra overfladen. Men da dalene er dannet som render i underlaget, kan de også være årsag til, at forurening fra overfladen nogle steder kan transporteres uhindret ned til dybereliggende lag.

Undersøgelserne af de begravede dale begyndte i 1998 og har siden 1999 været en del af den nationale grundvandskortlægning, som Naturstyrelsen - nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) afsluttede med udgangen af 2015. I alt indgår 40 procent af Danmarks undergrund i kortlægningen. Det er områder, hvor der i dag indvindes drikkevand, eller hvor der er et ønske om at beskytte grundvandet, så vi også kan indvinde rent drikkevand i fremtiden.

Grundlag for god forvaltning af grundvandet
Indtil videre er der kortlagt 5.600 km begravede dale i den danske undergrund fordelt på mere en 250 lokaliteter. Alle oplysningerne er samlet på en hjemmeside, hvor man også kan downloade den seneste rapport i to bind, som omtaler alle kortlagte dale.

"Vi har fundet begravede dale næsten overalt i landet og mange steder med vigtige grundvandsforekomster. Formålet med projektet har fra starten været at skabe et overblik over og gøre resultaterne tilgængelige, så de kan bruges i den løbende forvaltning af grundvandet," siger seniorrådgiver Peter Sandersen fra GEUS.

Besøg hjemmesiden 'Kortlægning af begravede dale i Danmark'

Effektive målinger fra helikopter
Geologerne har brugt oplysninger fra boringer og forskellige geofysiske undersøgelser til at spore de begravede dale. Målinger af jordens elektriske modstand fra helikopter, den såkaldte SkyTEM- metode, satte for alvor gang i kortlægningen, da man relativt hurtigt kan undersøge store områder.

Kontakt:
Seniorrådgiver Peter Sandersen, GEUS
Tlf.: 20 35 00 28
E-mail: psa@geus.dk
Seniorforsker Flemming Jørgensen, GEUS
Tlf.: 22 94 66 26
E-mail: flj@geus.dk
Kommunikationsmedarbejder Henrik Højmark Thomsen, GEUS
Tlf.: 91 33 35 36
E-mail: hht@geus.dk

De fire længste begravede dale er:

Havrebjerg-Skælskør-dalen på Sjælland
Vest om Slagelse mellem Havrebjerg og Skælskør er der fundet en 31 km lang og 2-3 km bred begravet dal. Dalen, der er kortlagt på baggrund af både SkyTEM og eksisterende boredata når ned til omkring 60 meter under havniveau. Den er skåret ned i forskellige geologiske lag bestående af bl.a. kalk og ler, og den formodes at indeholde store grundvandmagasiner, som flere steder er dækket af beskyttende lag af moræneler.

Nakskov-Nysted-dalen på Lolland
Mellem Nakskov, Maribo og Nysted løber en 41 km lang helt begravet dal. Dalen kan følges fra Nysted i sydøst, syd om Maribo under flere af Maribo-søerne, over Søllested og til Holleby syd for Nakskov. Dalens retning er i den sydøstlige del SØ-NV, hvorefter den drejer om i en Ø-V-lig retning i den vestlige del mellem Søllested og Holleby. Dalens bredde varierer mellem 0,9 km og 2,5 km. Den er bredest i den midterste del syd for Maribo.

Søndersødalen på Fyn
Over en strækning på 40 km fra nord om Otterup til nordvest for Nr. Åby på Nordfyn løber der et 2-6 km bredt, helt begravet og komplekst dalstrøg. Mod nordøst splittes dalstrøget op i smallere, adskilte dale. Den overordnede orientering er omtrent NØ-SV, men i den vestligste del – vest for Brenderup – drejer dalsystemet til Ø-V til ØSØ-VNV.

Tørring-Horsens-dalen i Jylland
Tørring-Horsens-dalen er et mindst 28 km langt og 2-3 km bredt dalstykke mellem Horsens Fjord og Rask Mølle. Dalen er primært delvist begravet. Over den sydlige flanke ses ved Horsens en karakteristisk tunneldal i landskabet og over den nordlige flanke befinder Bygholm Ådal og Bygholm Sø sig. I de vestlige dele løber Bygholm Ådal omtrent midt i den begravede dal. Dybden er omkring 300 meter, og bunden befinder sig ved Horsens omkring –270 m under havets overflade.

Danmarkskort med begravede dale

Kortlagte begravede dale i den danske undergrund. Status ultimo 2015. Illustration GEUS.

Figur med typer af begravede dale

To typer begravede dale. Dalene er i dag helt eller delvist fyldt op igen med sand, grus og ler, og hvor nogle af dalene i dag kan ses i det nuværende terræn, er langt de fleste helt begravet, uden spor på overfladen. Illustration GEUS.