Mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme lerområder

18-03-2015

b>GEUS har for Naturstyrelsen undersøgt mulighederne for at udpege pesticidfølsomme lerområder ud fra eksisterende data. Resultaterne er publiceret i rapporten: Vurdering af mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme lerområder (SFO-ler) på grundlag af eksisterende data.

Der er udført et projekt for Naturstyrelsen, for at vurdere om eksisterende data kan anvendes til at udpege lerområder, som er sprøjtefølsomme for pesticider. Rapporten giver derfor en samlet beskrivelse og vurdering af de eksisterende geologiske, geofysiske, geokemiske data samt pesticiddata fra tre udvalgte sjællandske områder, som har betydning for udpegning af sprøjtefølsomme lerområder (SFO) m.h.t. til udvaskning af pesticider til grundvandet indenfor lerjordsarealer. Rapporten giver desuden en vurdering af, om det på det foreliggende grundlag er muligt, at identificere arealer som er mere følsomme end markerne i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP).

Et samlet koncept for pesticidzonering blev ikke udviklet i forbindelse med de tidligere lerprojekter i KUPA regi (Koncept for Udpegning af Pesticidfølsomme Arealer), men nærværende projekt er således en vurdering og status, der baseres på data fra de tidligere KUPA-projekter, data indsamlet de senere år, bl.a. ved Grundvandskortlægningen og nye forskningsresultater.

Rapporten fremlægger en række data og resultater, som er samlet under to hovedaktiviteter: Geofysik og makroporelokaliteter. Herudover er resultaterne integreret og sammenstillet, og det er beskrevet, hvordan de eksisterende data kan tænkes anvendt. Der er også gjort rede for begrænsninger i de eksisterende indsamlede data, og desuden peget på, hvad der eventuelt bør foretages yderligere.

Aktiviteter
Der har været to hovedaktiviteter indenfor projektet:

  1. Vurderinger af de eksisterende geofysiske kortlægninger udført i forbindelse med Grundvandskortlægningen. Desuden er der foretaget vurdering af de geofysiske data på et udvalgt område på Sjælland, Dalmose-Fuglebjerg området, hvor de geofysiske data kunne sammenlignes med data fra to feltlokaliteter.
  2. Vurderinger af de eksisterende kortlægninger og undersøgelser udført på morænelersaflejringer med fokus på de senere års aktiviteter indenfor to områder på Sjælland: Stevns området med tre feltlokaliteter og Hedeland med seks feltlokaliteter.

De tre områder er udvalgt på grundlag af PM-konceptet, som væsentligt består af et sammensat geologisk kort (Polymorfologisk kort). Kortet er inddelt i arealer på grundlag af de øverste istidsaflejringer og deres terrænformer og de underliggende terrænformer/grundvandsmagasiner bestående af istidsaflejringer eller ældre kalkaflejringer eller leraflejringer. Desuden giver kortkonceptet en vurdering af sprækkeintensiteter i det øverste moræneler, og morænelers tykkelse indgår også. Kortet er p.t. fremstillet for Sjælland, Lolland, Falster og Møn m.m..

Ved udvælgelsen af området til undersøgelsen blev der under I) også taget hensyn til, om der var sammenfald mellem geofysiske data og geologiske feltdata, hvilket var tilfældet på Sydvestsjælland med nye SkyTEM målinger.

Grundlaget for mulighederne for at udpege pesticidfølsomme områder (SFO), som er mere følsomme end VAP lermarkerne, er baseret på leraflejringers karakterer fra terræn til grundvandsmagasinerne. De mange pesticider (forbudte, regulerede og tilladte) har forskellige egenskaber over for sorption og nedbrydning, og derfor vil de opføre sig forskelligt i de geologiske aflejringer og grundvandsmagasinerne i modsætning til f.eks. nitrat. Det er vigtigt at have disse egenskaber i mente, men snart mange års erfaring viser, at mange typer pesticider kan udvaskes til grundvandet.

Der er derfor i denne sammenhæng forsøgt at anskue pesticiderne under et, og der er derfor set på, hvordan leraflejringernes egenskaber kan vurderes som enten beskyttende mod udvaskning eller som medie for transport til grundvandsmagasinet.

Mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme områder
Ud fra den samlede gennemgang af alle analyserne og kendskab til de eksisterende data og nye forskningsresultater vurderes det, at det er muligt, at udvikle en metode til at udpege områder, der er mere følsomme eller lige så følsomme overfor udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet som VAP-lermarkerne.

Der er ikke udarbejdet en metode til at identificere de særligt pesticidfølsomme lerjorde i denne rapport, men der kan peges på de data/elementer, der skal indgå. For at udarbejde en valid, konsolideret metode vil det forudsætte nye undersøgelser til at tilvejebringe ny viden fra områder, der ikke er undersøgt, metodeudvikling/modellering og yderligere pesticidmålinger til validering. Det vil forudsætte, at flere lerområder undersøges, da der kan være områder (landskabselementer) mere følsomme end de nu undersøgte, f.eks. Djursland, omkring Limfjorden og Lolland-Falster. Desuden vil metoden skulle vurderes ud fra resultater af målinger af godkendte pesticider.

Af Grundvandskortlægningens resultater er det især oplysninger om leraflejringers udbredelse og tykkelse, som er vigtige for at vurdere hvilke data, som kan indgå i et koncept for pesticider.

Projektet er udført af GEUS med bidrag fra Institut for Agroøkologi - Jordfysik og Hydropedologi, Århus Universitet, og det er udført i perioden fra 9. september 2013 til 15. december 2013.

Download rapporten
Vurdering af mulighederne for udpegning af pesticidfølsomme lerområder (SFO-ler) på grundlag af eksisterende data.
Udarbejdet for Naturstyrelsen. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport. 2014/2. GEUS, 302 pp.
geus_rap_2014_2.pdf (pdf-fil ~24mb)

Kontakt

Peter Gravesen
Peter Gravesen
Chefkonsulent
Geokemi
Telefon91333577