Glyphosat - en sjælden gæst i grundvandet

25-03-2015

Resultaterne af pesticidovervågningen fra juli 2011 til juni 2013 ligger nu klar. Det drejer sig om resultater fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP), hvor GEUS, Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen undersøger om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i almindelig landbrugsdrift med godkendte doser.

Glyphosat findes sjældent i grundvand
Resultater fra VAP viser, at det mest anvendte pesticid i Danmark, glyphosat, sjældent findes i grundvand. I dag følges nedsivningen af glyphosat og AMPA til grundvandet under to lerede marker, hvor glyphosat har været anvendt, mens analyser af glyphosat ophørte i sommeren 2012 på den tredje lermark. På to ud af tre lermarker findes glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA hyppigt i drænvand, der løber fra markerne til de nærliggende vandløb. Fundene i drænvandet kan forklare, hvorfor de to stoffer findes i næsten alle analyserede vandprøver fra åer i drænede og lerede oplande. Glyphosat og AMPA findes også sjældent i dybereliggende grundvand i Grundvandsovervågningen. Der har derfor ikke været grund til at regulere anvendelsen af glyphosat af hensyn til grundvandet.

Bentazon testes i VAP efter fund i den umættede zone
Bentazon har været anvendt 17 gange på de fem VAP marker med forskellige afgrøder. Bentazon er i moniteringsperioden fundet hyppigt i både drænvand og vand fra den umættede zone udtaget ca. en meter under terræn, mens bentazon ikke er fundet særlig hyppigt i grundvand og da sjældent over grænseværdien på 0,1µg/l for drikke- og grundvand. Udvaskningen af bentazon fra tre af VAP markerne følges fortsat efter sprøjtning af hvidkløver og ærter i 2013.

Svampemiddel i kartofler påvirker kvaliteten af det danske grundvand
Såvel pesticidet metalaxyl-M og to af dets nedbrydningsprodukter udvasker fortsat fra sandede marker til grundvandet efter anvendelse i kartofler i 2010. I moniteringsperioden juli 2011 - juni 2013 blev nedbrydningsprodukterne fundet i 75-83 % af grundvandsprøverne, og moniteringen af de tre stoffer fortsættes. Som følge af disse resultater blev salg og anvendelse af metalaxyl-M forbudt i 2013. En efterfølgende screening i Grundvandsovervågningen for metalaxyl-M og de to nedbrydningsprodukter uden for kartoffeldyrkningsområder viste ingen fund. De tre stoffer er nu inkluderet i vandværkernes kontrol af drikkevand i områder med kartoffeldyrkning.

Test af reguleret dosis
Fluazifop-P-butyl blev i 2008 pålagt restriktioner bl.a. i form af nedsat dosering for at beskytte grundvandet. Ved test af den nye lave dosering i foråret 2011 var udvaskningen af nedbrydningsproduktet TFMP ubetydelig. Dette var ikke tilfældet i 2008, hvor TFMP blev fundet i høje koncentrationer i grundvandet efter anvendelse af fluazifop-P-butyl i den da tilladte dobbelte dosering. Fluazifop-P-butyl blev igen i 2012 udbragt i den nye, reducerede dosis, og resultatet var enkelte overskridelser af grænseværdien samt mange fund af TFMP i lave koncentrationer i grundvand. Dette indikerer, at TFMP ved anvendelse af moderstoffet i den nye reducerede dosering, i nogle tilfælde kan overskride grænseværdien for grundvand. Udvaskningen af TFMP følges stadig i VAP. Fluazifop-P-butyl har frem til juli 2013 været anvendt ti gange på fire VAP marker. Fluazifop-P-butyl er ikke længere godkendt i Danmark, men hvis der bliver ansøgt om fornyet godkendelse af ukrudtsmidler med dette aktivstof, vil resultaterne fra VAP blive inddraget i Miljøstyrelsens vurdering.

Andre resultater fra årets VAP rapport
I moniteringsperioden juli 2011- juni 2013 er der i VAP undersøgt 19 pesticider og 22 nedbrydningsprodukter - i alt 41 stoffer. De 19 pesticider er alle sprøjtet ud i maksimal tilladelige dosis i forhold til markens afgrøde. I de to år er der foretaget 9.090 analyser af stoffer i vandprøver fra de to sandede og de tre lerede VAP marker. Der blev ikke påvist udvaskning af aclonifen, aminopyralid, boscalid, bromoxynil, clomazon, cyazofamid, ioxynil, mesotrion, propyzamid, prosulfocarb, tribenuron-methyl (inklusiv nedbrydningsprodukter) i moniteringsperioden juli 2011 til juni 2013. Et nedbrydningsprodukt fra thiacloprid samt tebuconazol blev fundet, men kun i få vandprøver.

Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015
Som følge af regeringens Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 blev der i 2014 tilført VAP 1 million kr. ekstra til udtagning af flere vandprøver fra grundvandet, og til analyse af flere stoffer. Denne udvidede indsats fortsætter i 2015.

Yderligere oplysninger:
Geolog Walter Brüsch, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Tlf.: 9133 3589.
Agronom Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tlf.: 8715 7731 / 2173 0711.

Om Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)
I VAP undersøges om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig regelret landbrugsmæssig praksis i Danmark. VAP består af fem marker, der sprøjtes med godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer. Derefter undersøges, om pesticiderne trænger ned til grundvand og drænvand. Der er foretaget analyser for pesticider og nogle af deres nedbrydningsprodukter siden 1999.

I VAP er undersøgt om 101 pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter er i risiko for at kunne udvaskes til grundvandet. Mange af de testede pesticider har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, metalaxyl-M og bifenox.

Ud af de 50 testede pesticider blev 16 pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter ikkefundet udvasket i løbet af den samlede moniteringsperiode, mens 18 pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter kun udvaskede i ringe grad. 16 pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter gav anledning til udvaskning til dræn og sugeceller i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l.

Sammen med anden viden indgår resultaterne fra VAP i Miljøstyrelsens samlede vurdering af risikoen for at pesticider kan nedsive til grundvandet.

Resultaterne fra VAP for perioden 1999-2013 er beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den nye rapport "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2013", kan som tidligere rapporter downloades fra:
pesticidvarsling.dk/publ_result/2013.html

Rapportens omslag

Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2013