Information om uran

29-06-2015

I en pressemeddelelse dateret d. 26. juni 2015 har en række organisationer Avataq, Det Økologiske Råd, NOAH Friends of the Earth Denmark, Vedvarende Energi og Fåreholdergruppen i Narsaq og Qassiarsuk områder under overskriften
Sydgrønlandsk informationsturné om uran var ikke neutral
forholdt sig kritisk til de borgermøder, som GEUS i samarbejde med DCE og AAU har deltaget i.

De pågældende organisationer kommer med en række påstande, som GEUS ikke kan genkende, og som der ikke er grundlag for.

Formålet med borgermøderne, som er organiseret af Selvstyret, er at give befolkningen i Grønland information om de tekniske og miljømæssige forhold, som knytter sig til en eventuel produktion af uran og sjældne jordarters metaller. Som en uafhængig forskningsinstitution er det for GEUS vigtigt at bidrage med neutral information; det være sig både i forhold til sagsbehandling for myndighederne i Grønland og Danmark, såvel som ved generel formidling af geologiske forhold.

Det er på denne baggrund, at vi deltager i de igangværende borgermøder om uran og Kvanefjeldsprojektet. GEUS opgave ved møderne er at informere om de geologiske- og minetekniske forhold, der knytter sig til uran forekomster og uran minedrift og de geologiske aspekter vedr. Kvanefjeld projektet. Det kan for eksempel være estimater af indhold af uran og thorium i bjergarter, malm, koncentrater og affald.

De miljømæssige og helbredsmæssige forhold ved uranudvinding er ikke en del af GEUS ekspertise og arbejdsområde, og GEUS rådgiver derfor ikke de grønlandske myndigheder om miljøforhold i forbindelse med det konkrete Kvanefjeld projekt.

GEUS har på en transparent måde bygget sin formidling op på baggrund af relevante kilder, og GEUS distribuerer gerne sine præsentationer og publikationer om uran. GEUS har endvidere selv udarbejdet informationshæfte om disse problemstillinger, som findes på GEUS hjemmeside:
http://www.geus.dk/DK/press/Documents/URAN_DK_oplag2_web_100dpi.pdf)

Såfremt der måtte være konkrete faktuelle fejl i GEUS materiale eller præsentationer, modtager vi gerne oplysning herom. GEUS indgår gerne i en dialog med alle, som måtte mene, at der er fejl i den information, som vi formidler om de geologiske og minetekniske forhold vedr. Kvanefjeld projektet. At skyde os andre motiver i skoene end saglig oplysning, har vi dog ingen forståelse for.

Yderligere oplysninger og information kan fås ved henvendelse til:

Chefkonsulent Per Kalvig: pka@geus.dk eller

Statsgeolog Karen Hanghøj: kha@geus.dk eller

Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen: fgc@geus.dk

På grund af feltarbejde og sommerferie kan der være en lettere forsinket tilbagemelding end normalt.