Ny fauna med små krebsdyr er fundet i grundvand og i rentvandssystemer med drikkevand

01-10-2014

En rapport fra GEUS beskriver fundet af en ny fauna med små krebsdyr i grundvand og i rentvandssystemer med drikkevand. Faunaen er tilpasset de specielle forhold, der findes i grundvand, råvand og i rentvand i rørsystemer. Dyrene er en naturlig del af det økosystem, der findes i grundvandsmagasinerne.

GEUS publicerer i dag rapporten: "Ny fauna fundet i dansk grundvand og i danske drikkevandsanlæg." Den ny fauna er fundet i drikkevandsboringer i grundvandsmagasiner og i drikkevandsanlæg. Faunaen er tilpasset de specielle forhold, der findes i grundvand, råvand og i rentvand i rørsystemer. Dyrene lever i totalt mørke, ved lave temperaturer og med ekstrem lille næringstilførsel.

I udenlandske grundvandsmagasiner er der fundet mange tilsvarende dyr i grundvandsmagasiner og i vandværker, og der er beskrevet mere end 6000 forskellige arter af grundvandsdyr i europæisk grundvand. Langt de fleste af disse dyr er små krebsdyr, der gennem mange årtusinder er tilpasset et ekstremt miljø. De tilpassede grundvandsdyr (stygoide dyr) er hvide og uden øjne.

I de danske vandværker udvikles naturligt en biofilm på indersiden af rørsystemer i vandforsynings-systemer. Denne biofilm er med til at beskytte ledningsnettet, og biofilmen omsætter samtidig op-løst organisk stof i vandet. Biofilmen danner også grundlag for en interessant fauna af encellede dyr, protozoer, der afgræsser biofilmen. Disse dyr danner igen fødegrundlag for små krebsdyr og andre organismer, der afgræsser både biofilm og andet organisk materiale.

Rentvandsdyrene stammer fra grundvandsmagasinerne, hvor der er fundet Asellus-DNA i sediment udtaget fra bunden af boringer, og i rørsystemerne der leder grundvand fra boringer til vandværker. Dyrene er derfor en naturlig del at det økosystem der findes i grundvandsmagasinerne.

Der er gennemført en række undersøgelser af disse smådyr, og intet tyder på at disse rentvandsdyr indeholder skadelige bakterier, eller at faunaen på anden måde er et uønsket fænomen, tværtimod. Faunaen har formodentlig altid været til stede i de vandforsyningssystemer, der indvinder grund-vand fra boringer i grundvandsmagasiner, hvor dyrene lever. Disse nyttige små krebsdyr er med til at omsætte bakterier og smådyr i biofilmen, og rentvandsdyrene renholder derfor rør og tanksystemer. Faunaen har formodentlig altid været til stede i rentvandssystemerne i København, Odense og i andre vandværker, hvor alle analyser af drikkevandet har vist samme gode kvalitet gennem mange år.

Det største dyr fundet i grundvandet på Sjælland er den 5-6 mm lange hvide Asellus aquaticus, (vandbænkebidder). Samme dyr er fundet i vandforsyningsanlæg sammen med en række andre små dyr. Asellus aquaticus findes i næsten alle vandløb i Danmark i en større og sortbrun form.

I Jylland er der fotograferet et nyt og ukendt krebsdyr ved bunden af en boring. Der kan formodentlig findes en del nye arter i danske grundvandsmagasiner, hvor magasinporøsiteten er stor nok, og hvor der er tilstrækkelig mængder ilt til, at disse dyr kan overleve. Dette kunne være tilfældet i større sprækker og revner i den øvre del af opsprækket kalk, som man finder det i Københavnsområdet og i Nordjylland omkring Aalborg.

HOFOR og Vandcenter Syd har samarbejdet med GEUS i forbindelse med udvikling af en ny DNA karakterisering af Asellus aquaticus, således at Asellus DNA kan påvises i sedimenter. Dette betyder at GEUS kan finde DNA fra disse dyr ved at udtage små sedimentprøver i bunden af drikkevandsboringer.

Download rapporten:
Ny fauna fundet i dansk grundvand og i danske drikkevandsanlæg
Beskrivelse af faunaen og DNA karakterisering af rentvands-, overfladevands- og grundvandsdyr
Walter Brüsch, Line Volkers Fredslund, Tina Bundgaard Bech og Carsten Suhr Jacobsen

www.geus.dk/geus-general/announcements/geus_rapport_50_2014.pdf (pdf-fil ~6mb)

Flere informationer fås hos:
Walter Brüsch
Geolog, senior rådgiver
Geokemisk afdeling
De Nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland
Øster Voldgade 10, DK 1350 København K, Denmark
91 33 35 89, mobil 61788929
Email: wb@geus.dk
og
Søren Lind
Chefkonsulent
HOFOR
Direkte tlf: 2795 4701
E-mail: soli@hofor.dk

Et billede tæt på af asellus aquaticus

Asellus aquaticus fanget ca. to meter under terræn i en brønd på Sjælland. Grundvandsdyret er ca. 5 mm langt. Brønden indvinder vand fra et grovkornet grundvandsmagasin.