Kongeriget vokser: Kontinentalsokkelkrav nord for Færøerne godkendt i New York.

20-03-2014

Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) har nu afsluttet behandlingen af den første af Rigsfællesskabets delsubmissioner med krav om rettigheder til kontinentalsokkel uden for 200 sømil (M). Dette skete ved udstedelse af en CLCS-rekommandation, der bekræfter den ydre grænse for kontinentalsoklen uden for 200 M, som regeringen sammen med landsstyret havde foreslået i den submission, som blev indleveret til De Forenede Nationers generalsekretær den 29. april 2009.

En submission er en præsentation af dokumentation som krævet i henhold til FN's Havretskonventions artikel 76 til en stats fastlæggelse af ydergrænsen for sin kontinentalsokkel uden for 200 M fra kysten.

Efter at submissionen blev afleveret i 2009, indledte CLCS behandlingen i 2012 i en underkommission. I forbindelse med behandlingen har Rigsfællesskabets delegation været indbudt til fire møder med underkommissionen for nærmere at redegøre for en række spørgsmål. Underkommissionen indstillede på grundlag heraf, at CLCS anbefalede den foreslåede ydre grænse. CLCS har nu i sin helhed tiltrådt underkommissionens indstilling og anerkender derved adkomst til et havbundsområde, som dækker 87.792 kvadratkilometer uden for 200 sømilegrænsen nord for Færøerne. Se vedhæftede kortskitse.

Der er overlappende krav i området over for Norge og Island. De tre stater aftalte dog allerede i 2006 en delingsformel, som skal anvendes ved den endelige grænsedragning, når alle tre submissioner er færdigbehandlede af CLCS. Behandlingen af Norges submission afsluttedes i 2009, og Islands forventes færdigbehandlet i indeværende år.

Det vil hermed være muligt inden for en overskuelig tid endeligt at fastlægge kontinentalsoklens grænser i området.

Yderligere oplysninger vil kunne fås ved henvendelse til ministerråd Jørgen Lilje-Jensen, Folkeretskontoret, tlf. 33 92 03 05

Læs mere om Kontinentalsokkelprojektet på a76.dk.

Havbundsområdet

Havbundsområdet, som dækker 87.792 km 2 uden for 200 sømilegrænsen nord for Færøerne
Forstør kort