Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014/2)

06-06-2014

Mens forskere og virksomheder leder efter holdbare alternativer til de fossile brændstoffer, er der fornyet interesse for andre teknologier for at løse verdens støt stigende energibehov med begrænset CO
2
-belastning. Rapporten '
Uran - fra efterforskning til efterspørgsel
' forklarer i et nøgternt og letforståeligt sprog den del af den globale uranindustri, som omfatter uranefterforskning, brydning af uranforekomster og fremstilling af yellowcake, som er et halvfabrikata til den uranforbrugende industri, herunder særligt kernekraftværker.

Rapporten redegør for typer af geologiske forekomster, der indeholder uran, og giver en opgørelse over de globale uranressourcer. I lighed med andre mineralske ressourcer skelnes der mellem forekomster, som med stor sikkerhed vil kunne udvindes (hvis teknologi og marked tillader det), og forekomster, hvis rentabilitet er mere usikker. På baggrund af dette og de internationale aktørers og landes hidtidige aktiviteter og forbrug giver rapporten en vurdering af kernekraftværkernes forventede uranforbrug i et 20 års perspektiv, historisk såvel som forventet prisudvikling, og det diskuteres om uran kan blive et kritisk råstof.

'Uran - fra efterforskning til efterspørgsel' omfatter ikke forhold relateret til særlige miljø- og sikkerhedsmæssige aspekter, der gælder for produktion og brug af uran.

Rapporten udgives af Videncenter for Mineraler og Materialer (MiMa), som er et rådgivende center under GEUS. PDF-version af rapporten kan hentes herunder.

Uran - fra efterforskning til efterspørgsel (MiMa rapport 2014.2) (pdf-fil ~4mb)

Eventuelle spørgsmål til rapporten kan rettes til:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Chefkonsulent Per Kalvig, (pka@geus.dk; mobil: 30261488)
Statsgeolog Karen Hanghøj (kha@geus.dk; mobil: 20183366)