Fortsat markant udvaskning af svampemiddel

18-11-2013

En ny rapport fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) er nu tilgængelig. Varslingssystemet undersøger, om godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig anvendelse i landbruget i Danmark.

VAP-resultater førte til forbud mod metalaxyl-M
Resultater fra Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) viser, at aktivstoffet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter, CGA62826 og CGA108906, også i 2012 udvaskes til grundvandet på to testmarker i høje koncentrationer. Stoffet blev i 2010 brugt mod skimmel i kartofler. Nedbrydningsproduktet CGA108906 blev fundet i 95 procent af de analyserede grundvandsprøver på den ene af markerne, hvoraf 32 procent overskred grænseværdien. Metalaxyl-M har tidligere været anvendt på nabomarker, og de tre stoffer findes også i boringer opstrøms testmarkerne. Miljøstyrelsen har på baggrund af resultaterne fra VAP revurderet metalaxyl-M, og stoffet er nu forbudt at anvende i Danmark.

Både metalaxyl-M og de omtalte to nedbrydningsprodukter forventes nu inkluderet i vandværkernes kvalitetskontrol af grundvandet i områder, hvor der dyrkes eller har været dyrket kartofler. Samtidig er der iværksat en undersøgelse, der skal vise, om de tre stoffer kan findes i grundvand uden for kartoffelområder, fordi metalaxyl-M har været anvendt som bejdsemiddel i raps og andre afgrøder.

Andre vigtige resultater fra årets VAP-rapport
Fluazifop-P-butyl er nu testet fire gange med en ny halveret dosis, som blev indført, efter at tidligere VAP-resultater viste udvaskning af pesticidets nedbrydningsprodukt TFMP. En udbringning af stoffet i april 2012 viser, at den halverede dosis fortsat giver udvaskning af TFMP til drænvand, og at TFMP i nogle tilfælde findes i koncentrationer større end grænseværdien i grundvand. Da moniteringsperioden efter sidste udbringning kun har været få måneder, følges stoffet fortsat i VAP.

Bentazon findes stadig i både dræn- og grundvand i VAP, men der har ikke været tale om overskridelser af grænseværdien de seneste år. Bentazonudvaskningen følges fortsat på tre marker efter anvendelse i hvidkløver og ærter i 2013.

Glyphosat er gennem 2010-2012 fundet i lave koncentrationer i vandprøver fra dræn og enkelte gange i grundvandsprøver. Nedbrydningsproduktet AMPA er fundet lidt hyppigere, men kun i drænvand.

Aclonifen, boscalid og cyazofamid og disses nedbrydningsprodukter er i år testet uden fund i grund- og drænvand, mens diflufenican og nedbrydningsproduktet AE-B107137 blev fundet i enkelte drænvandsprøver. Nedbrydningsproduktet thiacloprid-amid fra thiacloprid blev fundet i en enkelt drænvandsprøve, mens thiacloprid og thiacloprid-sulfonsyre ikke blev påvist.

Resultaterne fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet fra 1999-2012 er beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Download den nye rapport: 'Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999-June 2012'BAGGRUND
Om Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP)
I Varslingssystem for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) undersøges, om godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig anvendelse i landbruget i Danmark. Varslingssystemet består af fem landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. Markerne sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet. Der er foretaget analyser for pesticider siden 1999, og i den nyeste moniteringsperiode, i 2011-2012, blev 10 pesticider og en række nedbrydningsprodukter testet, mens en række tidligere anvendte pesticider fortsat følges i moniteringsprogrammet.

Varslingssystemet har indtil nu undersøgt 50 godkendte sprøjtemidler og 50 nedbrydningsprodukter. Mange af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra Varslingssystemet har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, metalaxyl-M og bifenox.

Ud af de 50 pesticider blev 16 pesticider eller nedbrydningsprodukter herfra ikke fundet udvasket i løbet af den samlede moniteringsperiode, mens 18 pesticider eller nedbrydningsprodukter fra disse kun blev udvasket i ringe grad. 16 udbragte pesticider eller nedbrydningsprodukter fra disse gav anledning til udvaskning til dræn og sugeceller i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l.

I moniteringsperioden 2010-2012 blev der udbragt og moniteret 30 pesticider og nedbrydningsprodukter på de fem VAP-marker. Medtages pesticider udbragt før 2010, er der undersøgt 43 pesticider og nedbrydningsprodukter i denne periode.

Sammen med anden viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet i Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider til grundvandet.

Forside til rapporten

Rapporten: Monitoring results May 1999 - June 2012

Kontakt

Walter Brüsch
Geolog
GEUS
Telefon38 14 23 27

Kontakt

Preben Olsen
Agronom
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet