Svampemiddel er fundet i grundvandet

Publiceret 30-05-2013

Nye målinger viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet på to marker, hvor midlet er brugt mod skimmel i kartofler.

Nye resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter CGA62826 og CGA108906 udvaskes til grundvandet på to testmarker, hvor midlet i 2010 blev brugt mod skimmel i kartofler. Nedbrydningsproduktet CGA108906 blev fundet i 95 procent af de analyserede grundvandsprøver på den ene af markerne, hvor 27 procent overskred grænseværdien på 0,1 µg/l. Metalaxyl-M har tidligere været anvendt på nabomarker, og de tre stoffer findes også i boringer opstrøms testmarkerne.

Miljøstyrelsen er på baggrund af de nye resultater i gang med at revurdere stoffets godkendelse.

Sidste års VAP-resultater førte til forbud mod bifenox
I 2012 blev bifenox, der blev anvendt mod ukrudt især i korn- og rapsmarker, revurderet af Miljøstyrelsen, og stoffet blev taget af markedet i Danmark. Baggrunden var, at VAP-resultaterne fra forrige testperiode havde påvist stoffet og omdannelsesproduktet nitrofen i grundvandet.

Andre vigtige resultater fra årets VAP-rapport
Aclonifen, cyazofamid, thiacloprid og tre af deres nedbrydningsprodukter er blevet testet, og er ikke blevet fundet i grundvandet.

TFMP, et nedbrydningsprodukt af fluazifop-P-butyl, er tidligere fundet i grundvandet i koncentrationer over 0,1 µg/l. Efter Miljøstyrelsen har reguleret anvendelsen, har stoffet overholdt grænseværdien på 0,1 µg/l i moniteringsåret, men stoffet følges stadig i VAP.

Bentazon findes fortsat i både dræn- og grundvand i VAP, men den årlige gennemsnitskoncentration ligger under grænseværdien. Miljøstyrelsen er på baggrund af moniterings- og modelleringsdata netop nu ved at afslutte en revurdering af stoffets anvendelse på hvidkløver. Bentazon testes fortsat i VAP.

Glyphosat testes også i VAP, hvor stoffet har været undersøgt gennem de seneste 13 år. På lerjorde udvaskes glyphosat til en meters dybde, hvor det hyppigt findes i drænvand. I grundvandsfiltrene, placeret under drændybde, er fundene af glyphosat generelt få og under grænseværdien.

Læs rapporten "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999-June 2011", der som tidligere rapporter kan downloades fra:
pesticidvarsling.dk/publ_result/index.html

Om Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

I "Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet" (VAP) undersøges, om godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig anvendelse i landbruget i Danmark. Varslingssystemet består af fem landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. Markerne sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet. Der er foretaget analyser for pesticider siden 1999, og i den nyeste moniteringsperiode i 2010-2011 blev 11 pesticider og en række nedbrydningsprodukter testet.

Varslingssystemet har siden 1999 undersøgt 43 godkendte sprøjtemidler og 47 nedbrydningsprodukter. Der er således testet i alt 90 forskellige stoffer. Mange af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra Varslingssystemet har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, og bifenox. Sammen med anden viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet i Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider til grundvandet.

Kontakt

Walter Brüsch

Geolog
GEUS
Telefon38 14 23 27

Kontakt

Preben Olsen

Agronom
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Telefon8715 7731
Mobil2173 0711