Svampemiddel er fundet i grundvandet

30-05-2013

Nye målinger viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet på to marker, hvor midlet er brugt mod skimmel i kartofler.

Nye resultater fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) viser, at svampemidlet metalaxyl-M og to af stoffets nedbrydningsprodukter CGA62826 og CGA108906 udvaskes til grundvandet på to testmarker, hvor midlet i 2010 blev brugt mod skimmel i kartofler. Nedbrydningsproduktet CGA108906 blev fundet i 95 procent af de analyserede grundvandsprøver på den ene af markerne, hvor 27 procent overskred grænseværdien på 0,1 µg/l. Metalaxyl-M har tidligere været anvendt på nabomarker, og de tre stoffer findes også i boringer opstrøms testmarkerne.

Miljøstyrelsen er på baggrund af de nye resultater i gang med at revurdere stoffets godkendelse.

Sidste års VAP-resultater førte til forbud mod bifenox
I 2012 blev bifenox, der blev anvendt mod ukrudt især i korn- og rapsmarker, revurderet af Miljøstyrelsen, og stoffet blev taget af markedet i Danmark. Baggrunden var, at VAP-resultaterne fra forrige testperiode havde påvist stoffet og omdannelsesproduktet nitrofen i grundvandet.

Andre vigtige resultater fra årets VAP-rapport
Aclonifen, cyazofamid, thiacloprid og tre af deres nedbrydningsprodukter er blevet testet, og er ikke blevet fundet i grundvandet.

TFMP, et nedbrydningsprodukt af fluazifop-P-butyl, er tidligere fundet i grundvandet i koncentrationer over 0,1 µg/l. Efter Miljøstyrelsen har reguleret anvendelsen, har stoffet overholdt grænseværdien på 0,1 µg/l i moniteringsåret, men stoffet følges stadig i VAP.

Bentazon findes fortsat i både dræn- og grundvand i VAP, men den årlige gennemsnitskoncentration ligger under grænseværdien. Miljøstyrelsen er på baggrund af moniterings- og modelleringsdata netop nu ved at afslutte en revurdering af stoffets anvendelse på hvidkløver. Bentazon testes fortsat i VAP.

Glyphosat testes også i VAP, hvor stoffet har været undersøgt gennem de seneste 13 år. På lerjorde udvaskes glyphosat til en meters dybde, hvor det hyppigt findes i drænvand. I grundvandsfiltrene, placeret under drændybde, er fundene af glyphosat generelt få og under grænseværdien.

Læs rapporten "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999-June 2011", der som tidligere rapporter kan downloades fra:
pesticidvarsling.dk/publ_result/index.html

Om Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP)

I "Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvandet" (VAP) undersøges, om godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet ved almindelig anvendelse i landbruget i Danmark. Varslingssystemet består af fem landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. Markerne sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet. Der er foretaget analyser for pesticider siden 1999, og i den nyeste moniteringsperiode i 2010-2011 blev 11 pesticider og en række nedbrydningsprodukter testet.

Varslingssystemet har siden 1999 undersøgt 43 godkendte sprøjtemidler og 47 nedbrydningsprodukter. Der er således testet i alt 90 forskellige stoffer. Mange af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra Varslingssystemet har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, og bifenox. Sammen med anden viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet i Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider til grundvandet.

Kontakt

Walter Brüsch
Geolog
GEUS
Telefon38 14 23 27

Kontakt

Preben Olsen
Agronom
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet