Bæredygtig indvinding af grundvand - rapport om vandplaner

28-05-2013

Rapporten kigger nærmere på de danske vandplaner og giver en oversigt over praksis for bæredygtig vandindvinding i andre lande.

De danske vandplaner er et centralt element i gennemførelsen af EU's Vandramme-direktiv, som foreskriver, at vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand - skal være i "god tilstand" i 2015. Vandplanerne indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i Vandrammedirektivet.

I denne forbindelse har seks vandselskaber efterlyst et forbedret fagligt grundlag til at vurdere den bæredygtige grundvandsressource og vandløbspåvirkningen fra vandindvinding. Det drejer sig om selskaberne VandCenter Syd, HOFOR, TREFOR, Aarhus Vand, Esbjerg og Aalborg Forsyning.

Selskaberne mener, at vandplanerne tegner et misvisende billede af grundvandsforekomsternes status, at planerne ikke forholder sig præcist til udvekslingen mellem overfladevand og grundvand og at de bruger forældede målsætninger og utilstrækkeligt fagligt grundlag for påvirkningen af vandløb som følge af vandindvinding.

I 2012 gik startskuddet for et samarbejde mellem de seks vandselskaber og GEUS, som i første fase har kigget nærmere på de danske vandplaner, indsamlet international viden og udarbejdet en oversigt over praksis for implementering af vandplaner i andre lande.

Resultaterne af første fase foreligger nu i rapporten:
Sustainable groundwater abstraction. Review report
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2013/30

En foreløbig udgave af rapporten er blevet reviewet af to anerkendte internationale eksperter Mike Dunbar, Environment Agency, UK og Roland Barthel, Göteborg Universitet, Sverige.

Resultater og koncepter, som præsenteres i rapporten er blevet diskuteret på to workshops med deltagelse af repræsentanter fra GEUS og de seks vandselskaber, som har finansieret studiet, samt deltagere fra andre vandselskaber, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og DANVA.

Kontakt:
Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Tlf.: 38 14 27 71
hjh@geus.dk

GEUS rapport 2013/30

GEUS rapport 2013/30