Ny viden på vej om den danske havbund

12-07-2013

Et nyt digitalt GIS-baseret sedimentkort over de danske farvande er under udarbejdelse og forventes klar ved udgangen af 2013. Det er data indsamlet de seneste 13 år der nu vil blive gjort tilgængelige. Kortet vil skabe bedre mulighed for forvaltning af vores havbund både hvad angår udnyttelse af ressourcer i nogle områder og beskyttelse i andre.

Sedimentkortet er et vigtigt redskab, når der skal planlægges aktiviteter på søterritoriet. Det kan være når der skal findes egnede steder til råstofudvinding, når der skal bygges vindmøller, trækkes kabler, osv. Det kommende opdaterede og digitale kort giver brugerne mulighed for at arbejde med en variabel målestok og et dataindhold, der er øremærket specifikke emner.

Siden den sidste opdatering af havbundssedimentkortet i 2000 har GEUS og andre aktører gennemført en række marine projekter i de danske farvande. Disse projekter har fremskaffet store mængder informationer om havbundens sedimentfordeling. Langt de fleste af disse projekter er udført under GEUS projektledelse, det være sig projekter indenfor råstofkortlægning, habitatkortlægning, vindmølleparker osv. I særlig grad har kortlægningsprojekter udført for Naturstyrelsen i 2010, 2011 og 2012 tilvejebragt store mængder af informationer i områder af havbunden, hvor GEUS hidtil ikke har haft informationer, deriblandt Nordsøen.

Projektet har til formål at harmonisere og sammenstille de ældre og nye sedimentdata, så de kan præsenteres i form af et nyt digitalt GIS-baseret sedimentkort over de danske farvande. Den digitale version vil kunne honorere de bagvedliggende data på en mere fleksibel og brugerrettet måde end de tidligere ikke-digitale kort. Således vil kortets målestok være variabel. Kortet og de bagvedliggende GIS-filer vil kunne downloades via en WMS-service fra GEUS hjemmeside.

I projektets anden fase i 2014 planlægges at udvide kortdækningen til også at omfatte de omkringliggende farvande i Sverige, Tyskland, Norge og Polen. Endvidere udarbejdes et konfidenskort, der beskriver den varierende konfidens af sedimentkortet som funktion af datatætheden.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Maringeologi og Glaciologi og Geologisk Datacenter.

Kontaktpersen:
Statsgeolog Karen Edelvang, e-mail: kae@geus.dk, tlf. direkte: 38142929

*

GEUS undersøger om havbunden kan bære de store havvindmøller. Foto Jørn Bo Jensen, GEUS