Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler

09-04-2013

For mange pesticider vil klimaændringerne ikke resultere i markant øget udvaskning. Men for minimidler (lav-dosis ukrudtsmidler) ser de forventede klimaændringer imidlertid ud til at kunne give markant øget udvaskning for plante/svinebedrifter på lerjord og øget udvaskning for kvægbedrifter på sandjord. Det viser resultater fra forskningsprojektet PRECIOUS udført af forskere fra de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aarhus Universitet og DMI for Miljøstyrelsen.

Et varmere klima vil ændre såtidspunkter, give hurtigere afgrødeudvikling, samt senere såning af efter- og vinterafgrøder. Det vil samlet give ændret timing og dosering af pesticider på dyrkede arealer. Samtidig vil et varmere klima kunne føre til forøgede problemer med visse skadedyr og plantesygdomme og ændret virkningsgrad af ukrudtsmidler. Alt sammen forhold der kan medføre ændret behov for bekæmpelse og generelt øget pesticidanvendelse.

PRECIOUS undersøgelsen bygger på modelberegninger af ændret pesticidudvaskning til grundvand og vandmiljø på basis af realistiske doseringer og med modelopsætninger for to marker, en på sandjord (Jyndevad i Sønderjylland) og en på lerjord (Faardrup på Sydvestsjælland).

Ændringer i landbrugsdriften i det fremtidige klima er vurderet på baggrund af studier af landbruget i Sydtyskland og Nordfrankrig, der har et klima i dag, som det vi forventer omkring 2050. Der er regnet på såvel kvægbedrifter som plante/svinebedrifter for både sandjord og lerjord og på fem udvalgte modelstoffer hhv. tre typer ukrudtsmidler (minimidler/lav-dosis herbicider, ordinære herbicider og stærkt sorberende herbicider), svampemidler (fungicider) samt midler mod insekter (insekticider).

På trods af et øget forbrug i fremtiden vil udvaskningen af stærkt bundne ukrudtsmidler, svampemidler og midler mod insekter ifølge undersøgelsen ikke øges. Men for ukrudtsmidler som fx minimidler og i mindre omfang ordinære ukrudtsmidler peger undersøgelsen på øget udvaskning i det fremtidige klima. På lerjord og for svine- og planteavlsbedrifter viser undersøgelsen markante stigninger i koncentrationen i grundvand på en faktor 1000, fordi strømningen gennem de øvre jordlag her i væsentligt omfang sker gennem makroporer. Makroporer er større hulrum i lerede jorde, f.eks. rodgange og sprækker, påvist på ned til 10 meters dybde. For sandjorde ses mere begrænsede ændringer i udvaskningen for mini-midler, og tilmed et begrænset fald for plante/svinebedrifter. For kvægbedrifter på sandjord ses mere moderate stigninger i udvaskningen af minimidler, fordi effekten af ændret nedbør her opvejes af indirekte effekter af ændret landbrugspraksis.

Med til billedet hører det dog, at de beregnede udvaskninger ligger et pænt stykke under grænseværdien på 0,1 ug/l, et forventeligt resultat, idet undersøgelsen er baseret på regelret anvendelse af godkendte stoffer, som jo ikke bør udvaskes over den tilladte grænseværdi. I forhold til nuværende og fremtidige godkendelsesordninger og risikovurderinger af de enkelte pesticider er det dog vigtigt at tage højde for den beregnede stigende udvaskning på 100-1000 gange for minimidler (lav dosis ukrudtsmidler) på især lerjord.

Ovenstående resultater er baseret på beregninger med MACRO modellen. Den videre transport er undersøgt på oplandsniveau med MIKE SHE modellen opstillet for Lillebæk og Odderbæk.

Undersøgelsen kan læses her:
Henriksen, H.J., Rosenbom, A. , Keur, P. van der, Olesen, J.E. , Jørgensen, L.J. , Kjær, J. , Sonnenborg, T og Christensen, O.B. (2013): "Prediction of climatic impacts on pesticide leaching to the aquatic environments", - Pesticide Research, no. 143/2013, Miljøstyrelsen.
http://www.mst.dk/Publikationer/Publications/2013/April/978-87-92903-23-5.htm

Læs artikel på klimatilpasningsportalen:
Klimaændringer øger risiko for udvaskning af minimidler

www.klimatilpasning.dk/viden-om/forskning2/nytomforskning/minimidler.aspx

Kontaktperson:
Projektleder Hans Jørgen Henriksen, GEUS
Tlf.: 38 14 27 71
Email: hjh@geus.dk