Bevægelser i fremtidens grundvandsspejl er lagt på portal

26-11-2012

Et nyt screeningskort der viser forventede ændringer i fremtidens grundvandsspejl og grundvandsdannelse er lagt på klimatilpasningsportalen. Kortet kan anvendes af kommunerne til indledende vurdering af områder med behov for klimatilpasning. Områder der i dag er tørre kan i fremtiden blive fugtige og få væsentligt hævet grundvandsspejl, og viden om forventede ændringer i dybden til grundvandspejlet og fx forøget grundvandsdannelse kan på et tidligt tidspunkt tænkes ind i areal- og vandplanlægningen.

Hovedbudskabet er, at det ikke længere er tilstrækkeligt alene at planlægge i forhold til skybrudshændelser og stigninger i havniveau. Det er mindst ligeså vigtigt at have opmærksomhed på bevægelser i fremtidens grundvandsspejl og grundvandsdannelse. Fremtidens grundvandskort med en "median klimamodel" af ændringer for 2021-50 i forhold til 1961-90 viser, at vi for knap en tredjedel af Danmarks areal forventer stigninger i grundvandsstanden på mere end en halv meter.

Der er imidlertid et stort usikkerhedsbånd som følge af forskellige klimamodellers fremskrivning af den fremtidige nedbør. For våd klimamodel vil ca. halvdelen af Danmarks areal få stigninger over en halv meter, mens tør klimamodel peger på en mulig fremtidig sænkning af grundvandspejlet.

Samtidig forventes grundvandsdannelsen at stige mange steder, idet ca. en femtedel af Danmarks areal vil få stigninger i grundvandsdannelsen på mindst 20 mm/år ved "median klimamodel" (for våd klimamodel er dette vil dette gælde for knap en tredjedel af Danmarks areal, mens tør klimamodel peger på et generelt fald i grundvandsdannelsen).

Det er vigtigt at klimatilpasningstiltag og fysisk planlægning er robuste i forhold til denne usikkerhed, at disse ændringer tænkes ind i vandplanlægningen, og at indsatsen er helhedsorienteret i forhold til såvel fremtidig oversvømmelse som tørke.

Fremtidens grundvandskort er baseret på modelsimuleringer af det fremtidige klimas effekt på henholdsvis grundvandsstand og grundvandsdannelse. Grundvandskortene er beregnes ud fra A1B-scenariet for perioden 2021-2050. Beregningerne af det fremtidige klima er foretaget i ENSEMBLES-projektet, hvorfra ni forskellige klimamodeller har dannet grundlag for analysen.

Den ene af de tre modeller, våd klimamodel, er repræsentativ for de største ændringer i grundvandsforhold jævnfør dette datasæt. Den anden klimamodel, median klimamodel, er repræsentativ for en fremskrivning svarende til medianen af de ni modeller. Den tredje, tør klimamodel, repræsenterer de mindste ændringer (i visse tilfælde størst fald i grundvandsdannelsen).

Klimamodelberegningerne er baseret på A1B-emissionsscenariet med ændringer for 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990, med kontrolperioden 1991-2010 og under anvendelse af DBS-korrektion (biaskorrektion). Med værktøjet kan der vælges følgende datasæt:

  • Middelgrundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl
  • Værdi for en høj grundvandstand i det øverste frie grundvandsspejl, der repræsenterer højeste 5-døgns grundvandsstand, der overskrides i gennemsnit én gang hvert 10. år.
  • Middel grundvandsdannelse i den dybde, hvorfra grundvandsindvindinger typisk foregår.
  • Grundvandsdannelse der repræsenterer laveste årlige grundvandsdannelse, der underskrides i gennemsnit hvert 10. år.

Projektet er gennemført med støtte af med støtte fra Koordineringsenheden for Forskning i Klimatilpasning (KFT) af GEUS for Task force for klimatilpasning, MST, NST.

Link til Fremtidens grundvand på Klimatilpasningsportalen:
http://www.klimatilpasning.dk/ 

Modelgrundlaget er den nationale vandressourcemodel (DK-model), der er en detaljeret landsdækkende integreret grundvands- og overfladevandsmodel, der beskriver samtlige komponenter i ferskvandskredsløbet. Modellen er opbygget i 500x500 m net med omkring 10 beregningslag for Danmark. I modellen er inkluderet data om geologi, jordart, jordtype, topografi, klima og hydrologi. Modellen er opbygget i MIKE SHE/MIKE 11 koden. Læs mere her:

Hent rapporter (PDF):

Henriksen, HJ, Højberg, AL, Olsen, M, Seaby, LP, van der Keur, P, Stisen, S, Troldborg, L, Sonnenborg, TO og Refsgaard, JC (2012): Klimaeffekter på hydrologi og grundvand Klimagrundvandskort:

www.klimatilpasning.dk/media/566892/geusrapport2011_116.pdf

Højberg, AL, Olsen, M og Henriksen, HJ; Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse:

www.klimatilpasning.dk/media/566889/geusrapport2011_115__2_.pdf

  • Læs om modelgrundlaget DK model: www.vandmodel.dk
  • Videnskabelige publikationer om seneste opdatering af DK model og vandbalancedelen:

Kontaktperson: Hans Jørgen Henriksen GEUS (hjh@geus.dk ): 38142771