Sikring af grundvandet mod godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter

05-10-2011

I takt med den løbende godkendelse af pesticider bliver det i 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' (VAP) undersøgt, om pesticider er til fare for vores grundvand ved godkendte anvendelser i Danmark. VAP består af fem almindelige landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. De 5 marker sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet.

Resultater fra den nyeste rapport
Der er foretaget målinger siden 1999, og i den nyeste periode 2009-2010 blev seks nye pesticider testet. Der var ikke problemer med fem af de seks stoffer.

Det sjette stof, bifenox, kan være problematisk. Bifenox anvendes mod ukrudt især i korn- og rapsmarker. På en drænet lerjord er der i dræn og grundvandsfiltre fundet koncentrationer, der overskrider grænseværdien. Derfor vil bifenox blive yderligere undersøgt i VAP. Resultaterne fra grundvandsfiltrene har endvidere medført, at Miljøstyrelsen nu foretager en fornyet vurdering af stoffet. Under sandet jord var der kun sporadiske fund under grænseværdien på 0,1 µg/l.

Omvendt var der et godt resultat fra testen af stoffet ethofumesat. Dette stof har Miljøstyrelsen tidligere fastsat skrappe restriktioner for brugen af - netop for at beskytte grundvandet. Derfor blev det testet på to marker med den nye reducerede dosis, og resultatet var godt. Stoffet blev kun fundet i en enkelt prøve, og mængden var under grænseværdien.

Glyphosat testes fortsat i VAP, hvor stoffet har været undersøgt gennem de sidste 10 år. På lerjorde udvaskes glyphosat til en meters dybde, hvor det hyppigt findes i drænvandet. I grundvandsfiltrene, placeret under drændybde, er fundene af glyphosat generelt få. Dog har der på en af de lerede marker i de seneste år været flere fund i grundvandsfiltrene. Her er glyphosat i enkelte tilfælde fundet over grænseværdien på 0,1µg/l i forbindelse med store regnskyl og snesmeltning mere end to år efter udbringning.

BAGGRUND
Varslingssystemet VAP har siden 1999 undersøgt 42 godkendte sprøjtemidler og 41 af deres nedbrydningsprodukter. Der er således testet i alt 83 forskellige stoffer i VAP. Hovedparten af de testede sprøjtemidler har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen. Men på baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin og terbuthylazin, og igangsat en fornyet vurdering af rimsulfuron og bifenox. Sammen med anden tilgængelig viden indgår resultaterne fra Varslingssystemet løbende i Miljøstyrelsens samlede vurdering af nedsivning af pesticider til grundvandet.

Resultaterne fra 'Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet' fra 1999-2010 er beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den nye rapport "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2010", kan som tidligere rapporter downloades fra
http://pesticidvarsling.dk/publ_result/index.html.

Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Jeanne Kjær, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, telefon: 3814 2333.
Akademisk medarbejder Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, telefon: 8715 7731.