Grundvandets tilstand og udvikling 1989-2010

07-12-2011

Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2010 er nu tilgængelig på nettet. Rapporten, der er udarbejdet af GEUS, er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Overvågningen af grundvandet og det øvrige vandmiljø har fundet sted siden 1989, i alt godt 20 år.

Nitrat
Indsatsen for at mindske nitratudvaskningen fra dyrkede arealer har siden vedtagelsen af Vandmiljøplan I i 1987 betydet, at der i overvågningen iagttages signifikant faldende nitratindhold i betydelige dele af det yngste iltede grundvand. Overordnet går det således den rigtige vej med grundvandets nitratindhold, men store dele af grundvandet indeholder fortsat nitrat over grænseværdien for drikkevand, ligesom der i det ældre iltede grundvand (> 20 år) er 64 % af indtagene med signifikant stigende nitratindhold.

Kun få forbrugere udsættes for nitrat i drikkevandet, idet vandværkerne generelt fravælger den nitratpåvirkede del af grundvandet til vandindvinding. Omvendt er overfladevand og natur stadig påvirket, idet der fortsat er et højt nitratindhold mange steder i det øvre grundvand, også selv om der de senere år er konstateret et overordnet fald i nitratkoncentrationerne i forhold til, da belastningen var størst.

Organiske mikroforureninger
Samlet set er data især præget af lave koncentrationer, få genfund eller genfund over en kortere årrække. Sammenfattende for såvel grundvandsovervågningen som vandværkernes boringskontrol viser de mange fund af organiske mikroforureninger, at der i et moderne industrialiseret samfund med en bred anvendelse af miljøfremmede stoffer ofte forekommer spild af mindre mængder, som kan påvirke i grundvandet, uden at det er muligt efterfølgende at fastslå beliggenheden af kilden.

Pesticider i grundvandsovervågningen
Der findes stadig en betydelig udbredelse af pesticider i grundvandet. I 2010 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 44 % af indtagene, mens drikkevandskvalitetskravet på 0,1 µg/l var overskredet i 15 % af indtagene. Særligt de øvre grundvandsmagasiner er præget af pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse, mens pesticidindholdet i det mere dybtliggende og ældre grundvand er væsentligt mindre.

Pesticider kan inddeles tre grupper: godkendte, regulerede og forbudte. De regulerede er i denne sammenhæng stoffer, hvor der er indført begrænsninger på anvendelsen af hensyn til grundvandet.

I 2010 blev der fundet godkendte stoffer i 2 % af boringerne, mens stoffer pålagt restriktioner blev fundet i 7 % og forbudte stoffer i 35 %. Pesticidanalyserne for de sidste 4 år viser, at ca. 1/4 af fundene skyldes godkendte og regulerede stoffer, mens ca. 3/4 stammer fra forbudte stoffer. I samme 4-års periode er der fundet godkendte stoffer i 7 % af de undersøgte indtag, mens der er fundet regulerede pesticider eller nedbrydnings produkter fra disse i 8 % af indtagene. I 31 % af indtagene blev der fundet forbudte pesticider eller nedbrydningsprodukter.

Pesticider i vandværkernes boringskontrol
I vandværkerne er mange års faldende pesticidindhold i råvandet ophørt. I 2010 blev der fundet pesticider i 25 % af de undersøgte aktive indvindingsboringer, mens kvalitetskravet på 0,1 µg/l for enkeltstoffer var overskredet i 4,5 % af boringerne. Resultatet kan sammenlignes med fundene i årene omkring 2004, hvor fundene nåede op på 26 % med 4,5 % over grænseværdien. Glyphosat er kun analyseret i få indvindingsboringer i 2010 og stoffer er ikke fundet i aktive vandværksboringer. Som tidligere findes der flest pesticider i aktive vandværksboringer på lerede jorder og omkring de større byer, hvor især BAM er påvist.

Vandindvinding
Der er iagttaget en meget ujævn indberetning af data fra kommunerne de senere år, hvilket giver et mangelfuldt datasæt. Der er dog på flere områder sket væsentlige forbedringer, skønt 8 kommuner stadig helt mangler at indberette data fra et eller flere år. Overordnet ser det ud til, at der de seneste 5-10 år har været en stabil/let faldende indvinding til de almene vandforsyninger, mens der tidligere gennem 1990'erne var et fald på omkring 30 % i de almene vandforsyningers indvindinger af grundvand.

Af de indberettede data fremgår det, at der de senere år har været en stigning i mark-vandingen, der formentlig hænger sammen med de særligt tørre forår og forsomre. Noget af variationerne mellem årene kan knyttes til vandingsbehovet.

Læs sammenfatning og hele rapporten: Grundvand. Status og udvikling 1989-2010:
www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/1989_2010.htm

Kontakt:
Lærke Thorling, GEUS
Tlf: 20 55 52 60
E-mail: lts@geus.dk