Sikring af rent dansk grundvand mod udvaskning af godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter

20-09-2010

Varslingssystemet VAP viser, at de fleste pesticider og deres nedbrydningsprodukter ikke udgør et problem for drikkevandet. 22 % af stofferne findes dog i grundevandet i koncentrationer over de tilladte for drikkevand.

Grøn Vækst viderefører Varslingssystemet, der undersøger udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP). VAP sikrer et hurtigt varsel i tilfælde af, at godkendte pesticider ved regelret anvendelse forårsager uønsket udvaskning til det danske grundvand og dermed måske også til vores drikkevand.

Nye tal just offentliggjort i dette års VAP-rapport viser, at:

  • nedbrydningsproduktet TFMP af ukrudtsmidlet fluazifop-P-butyl på lerjord udvaskes i koncentrationer over 0,1 mikrogram pr. liter (grænseværdien for pesticider og nedbrydningsprodukter i drikke- og grundvand) både til dræn og grundvand. I 2008 pålagde Miljøstyrelsen væsentlige restriktioner på anvendelsen af dette ukrudtmiddel for at beskytte grundvandet, hvilket nu har vist sig at være berettiget. Udvaskning af TFMP, når fluazifop-P-butyl anvendes med disse nye restriktive krav, undersøges fremadrettet i VAP-regi.
  • Danmarks mest anvendte ukrudtsmiddel, glyphosat, har vist sig at kunne udvaskes gennem drænet lerjord til grundvandet i en sensommerperiode med flere markante regnhændelser (mere end 50 mm/dag) på en af forsøgsmarkerne. Fundene af glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i grundvandet har i VAP ellers været meget få og i små koncentrationer. Begge stoffer er dog fundet i afstrømmende drænvand i koncentrationer over 0,1 mikrogram pr. liter i en meters dybde på drænet lerjord.
  • udvaskningen af ukrudtsmidlet rimsulfuron, som alene bruges ved dyrkning af kartofler, kan i nogle tilfælde være problematisk. Selv flere år efter udsprøjtning af rimsulfuron, blev midlets nedbrydningsprodukter PPU og PPU-desamino fundet i 1 og 2 meters dybde i koncentrationer, der ligger over grænseværdien. Desuden blev PPU i visse tilfælde fundet i selve grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. Grundvandet i områder med intensiv kartoffelavl kan således i nogle tilfælde lokalt være påvirket af disse nedbrydningsprodukter, der ikke endnu i større omfang indgår i vandværkernes analyseprogrammer. Miljøstyrelsen vurderer fortsat udvaskningstruslen fra nedbrydningsprodukter af rimsulfuron.

VAP har indtil nu undersøgt 41 pesticider. Hovedparten af disse pesticider udgør ikke en fare for vores drikkevandsressource:

  • 78 % af de undersøgte pesticider evt. inklusiv nedbrydningsprodukter (32 ud af 41 pesticider) blev enten ikke fundet eller kun fundet i årlige gennemsnitskoncentrationer under 0,1 mikrogram pr. liter (grænseværdien for pesticider og nedbrydningsprodukter i drikke- og grundvand).
  • 32 % af de undersøgte pesticider evt. inklusiv nedbrydningsprodukter (13 ud af 41) er gentagne gange blevet fundet i en meters dybde i drænvand og sugeceller i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.
  • 22 % af de undersøgte pesticider evt. inklusiv nedbrydningsprodukter (9 ud af 41) blev fundet i grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.

Resultaterne indgår løbende, sammen med anden tilgængelig viden, i Miljøstyrelsens samlede vurdering af pesticiders og deres nedbrydningsprodukters udvaskningsrisiko. Som følge af fund i VAP har Miljøstyrelsen nu forbudt et pesticid (metribuzin) og lagt meget væsentlige restriktioner på et andet (terbuthylazin), der siden er fjernet fra markedet.

Resultaterne er beskrevet i en rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU). Rapporten "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring results, May 1999-June 2009", kan hentes fra pesticidvarsling.dk/publ_result/2009.html.

Yderligere oplysninger:
Civilingeniør og seniorrådgiver Annette E. Rosenbom, GEUS; telefon: 3814 2333.
Agronom og akademisk medarbejder Preben Olsen, DJF, Aarhus Universitet; telefon: 8999 1763.
Geolog og seniorrådgiver Walter Brüsch, GEUS; telefon: 3814 2327.