Sammenligning af overvågningsprogrammer

23-09-2010

Forskellige lande har forskellig tilgang til overvågning af miljøet. Derfor har GEUS og tre andre institutioner lavet en rapport, som sammenligner fire landes overvågningsprogrammer.

Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, DMU, og de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, har for By- og Landskabsstyrelsen udarbejdet en rapport, som giver en teknisk sammenligning af overvågningsprogrammer i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland.

Generelt er det forbundet med stor usikkerhed at sammenligne landenes programmer bl.a. fordi beskrivelserne af programmerne er forskellige, forskellig historik m.m. På trods af dette er der forsøgt lavet en helt overordnet vurdering af programmernes indbyrdes niveau. Det skal understreges, at analysen ikke vurderer, hvorvidt de enkelte lande overholder forpligtigelser i EU-direktiver, internationale aftaler m.m.

Kontakt: Seniorrådgiver Jens Stockmarr, tlf. 3814 2134, sto@geus.dk

Sammenligning af overvågningsprogrammer i Danmark, Slesvig-Holsten, Holland og Irland. Nordemann Jensen, P., Holm, T.E., Kemp, K., Ellermann, T. & Stockmarr, J. 2010. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 90 s. - Faglig rapport fra DMU nr. 790.

Sammenfatning: http://www.dmu.dk/udgivelser/fagligerapporter/nr750799/abstracts/nr790sammenligningafovervaagningsprogrammeridanmarkslesvigholstenhollandogirland/

Hele rapporten i pdf-format: http://www2.dmu.dk/Pub/FR790.pdf (1,64 MB)