Danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt

11-03-2010

Saltning af veje kan udvikle sig til et lokalt problem flere steder i Danmark. Saltet påvirker grundvandet i årtier efter saltningen ophører, så det er nødvendigt med en kortlægning af problemet.

En ny undersøgelse vurderer, at klorid fra vejsaltning ikke udgør et større regionalt eller nationalt problem for grundvandskvaliteten. Men saltningen kan lokalt forøge kloridindholdet væsentligt i trafikintensive områder, hvor der bruges meget vejsalt. Viden om aktuelle tab af salt fra vejene er sparsom, og forskerne bag undersøgelsen konkluderer derfor, at der er et behov for feltundersøgelser i et større byområde, for bedre at kunne vurdere vejsaltningens præcise effekter på grundvandet.

Undersøgelsen, som har vurderet de danske grundvandsmagasiners sårbarhed over for vejsalt, er foretaget af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Rambøll og GEUS på vegne af By- og Landskabsstyrelsen, og resultaterne er netop publiceret i en rapport fra GEUS.

Forurening af vores grundvand med klorid er kritisk, da en forurening i dag vil påvirke grundvandskvaliteten i mange år frem. Fx vurderer modelberegninger i projektet, at det i Storkøbenhavn vil tage 20-40 år, før vi kan se den fulde effekt på grundvandet af en forurening med vejsalt fra en større vej. Studier fra andre skandinaviske lande og Nordamerika viser også, at klorid fra vejsaltning langsomt kan påvirke grundvandskvaliteten i negativ retning. I Danmark er grænseværdien for klorid i drikkevand 250 mg/l, og den er overvejende fastsat af hensyn til smagen.

Årligt bruges i gennemsnit ca. 300.000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse i Danmark, og forbruget viser en stigende tendens, siden man introducerede metoden omkring 1960. Der er en betydelig variation i forbruget afhængig af vintervejret, og knap 500.000 tons vejsalt forbruges i særlig hårde vintre.

Viden om det aktuelle tab af salt fra vejene, som siver ned til grundvandet er meget begrænset, og modelberegninger i undersøgelsen er derfor baseret på antagelser. Under Københavns Vestegnskommuner, regnes der i undersøgelsen med at 15 % af vejsaltet tabes til grundvandet. Det vil resultere i, at kloridindholdet i grundvandet vil stige med 25-40 mg/l over baggrundsniveauet i løbet af 20-40 år. Lokalt vil grundvandets kloridindhold dog kunne forøges med op til 125 mg/l, som følge af vejsaltningen. Fordobles tabet af vejsalt til 30 % fordobles det resulterende kloridindhold.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer derfor, at der et behov for feltundersøgelser i et større byområde, for bedre at kunne vurdere vejsaltningens præcise effekter på grundvandet.

Undersøgelsen viser også, at det øverste danske grundvand påvirkes af klorid fra flere kilder på jordoverfladen - fx vejsaltning, atmosfærisk nedfald og landbrugsgødning. Præcis identifikation af kilderne kræver flere fremtidige kemiske analyser af grundvandet, hvilket også er en af anbefalingerne i rapporten.

Link til rapportoversigt: http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/rapporter.html.

Link til rapport: http://gk.geus.info/xpdf/rapport_vejsalt_17122009.pdf (pdf-fil ~7,2mb).

Kontakt

Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Århus Universitet
Tlf.: 23382424
Email: smk@geo.au.dk.

Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS
Tlf.: 38142090
Email: bgh@geus.dk.