Vand og Data nr. 9: Databaser – viden til forvaltning af vandressourcer, miljø og råstoffer

22-12-2010

GEUS har en række databaser med forskelligt indhold og formål, og strukturreformen har skabt behov for at sikre og samle yderligere data. Det nye nummer af Vand og Data beskriver emnerne.

I dette nummer af 'Vand og Data' beskrives nogle af de databaser, der findes hos GEUS og anvendes i forskellige dele af forvaltningen. Fokus er på databasernes indhold, anvendelse og tilgængelighed i forskellige former. Behovet for en central placering af miljødata er ikke blevet mindre efter strukturreformen for snart fire år siden, da amterne blev nedlagt, og miljøopgaverne derfra blev fordelt til kommuner, regioner og miljøcentrene i By- og Landskabsstyrelsen. I strukturreformens kølvand har der været en del arbejde med at finde, konvertere og sikre data blandt andet indenfor vandforsynings- og grundvandsområdet. Data har ligget på formater, der ikke umiddelbart var anvendelige, og i samme periode er databaserne hos GEUS blevet udbygget for at kunne rumme flere data og være mere brugervenlige.

Efter strukturreformen har indberetning af data været reguleret af Dataansvarsaftalen, som bl.a. beskriver nogle af de data, det er lovpligtigt at indberette. Forskellige problemstillinger har efter strukturreformen betydet, at ikke alle kommuner har indberettet alle de data, de har forpligtet sig til gennem Dataansvarsaftalen. Det er håbet, at der fremover bliver bedre tid og rum til både at indberette de data, der endnu ikke er i databaserne, og fremadrettet indberette de nye data i tilfredsstillende kvalitet og til tiden, så det videre arbejde kan udføres og beslutninger tages på det bedst mulige grundlag. På sidste side præsenteres en korttjeneste, der er udarbejdet for miljøcentrene under By- og Landskabsstyrelsen (fra 2011 Naturstyrelsen), og der vises en række grundvandsparametre.

Overskrifter:
Databaserne
Jupiter
Grundvandsdata på mobilen
GERDA
Modeldatabasen
Rapportdatabasen
Korttjeneste til Miljøcentrene